Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych.

Art.  1.

Kontrolę nad działalnością więzień i zakładów wychowawczo-poprawczych w zakresie administracyjnym, gospodarczym i finansowym sprawują okręgowe dyrekcje więzienne.

Art.  2.

Dyrekcje więzienne tworzą się:

a) w Warszawie,
b) w Mokotowie,
c) w Łodzi,
d) w Lublinie i
e) w Kielcach.
Art.  3. 1

Dyrekcje więzienne wykonywują nadzór:

Dyrekcja w Warszawie - nad więzieniami i aresztami w okręgach sądowych: Warszawskim, Płockim, Włocławskim, Łowickim i Mławskim, oraz. zakładem wychowawczo - poprawczym w Spalę.

Dyrekcja w Mokotowie - nad więzieniami w mieście Warszawie i powiecie Warszawskim oraz więzienia w okręgach sądowych Łomżyńskim i Siedleckim i zakładami wychowawczo-poprawczemi w Studzieńcu, Puszczy i Spale.

Dyrekcja w Łodzi - nad więzieniami i aresztami, znajdującemi się w obrębie sądów okręgowych w Łodzi, Piotrkowie, Kaliszu, Częstochowie i Sosnowcu, z wyjątkiem zakładu wychowawczo - poprawczego w Spalę.

Dyrekcja w Lublinie - nad więzieniami i aresztami, znajdującemi. się w obrębie sądów okręgowych w Lublinie i Zamościu.

Dyrekcja w Kielcach - nad więzieniami i aresztami, znajdującemi się w obrębie sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu.

Art.  4.

Personel dyrekcji okręgowych stanowią:

a) dyrektor okręgowy, jako urzędnik VI klasy etatu płac;
b) inspektor okręgowy, jako pomocnik dyrektora,-urzędnik VII klasy etatu płac;
c) sekretarz, jako urzędnik IX klasy etatu płac;
d) 2 kancelistów, jako urzędników X klasy etatu płac;
e) woźny i
f) goniec.
Art.  5.

Dyrektora okręgowego i jego pomocnika (inspektora) mianuje Minister Sprawiedliwości. Personel kancelaryjny i niższą służbę przyjmuje na wniosek dyrektora okręgowego szef sekcji więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Art.  6.

Naczelnicy więzień podlegają w zakresie w art. 1 wskazanym, zarządzeniom i wskazówkom dyrektora swego okręgu, któremu obowiązani są składać raporty i sprawozdania o działalności więzień w swej dziedzinie.

Art.  7.

Szczegółową instrukcję, przepisy dla dyrekcji okręgowych oraz ewentualne zmiany w podziale na okręgi wyda Minister Sprawiedliwości.

Art.  8.

Minister Sprawiedliwości upoważniony jest do tworzenia, w miarę potrzeby, nowych dyrekcji okręgowych, działających na powyższych zasadach w innych miejscowościach Państwa Polskiego.

Dan w Warszawie, dn. 7 lutego 1919 r.

1 Art. 3 zmieniony przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.43.309) zmieniającego nin. dekret z dniem 31 maja 1919 r.