Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1924 roku
w przedmiocie utworzenia okręgowego urzędu ziemskiego na obszarze województwa śląskiego.

Na mocy art. 8 ustawy z dn. 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i o organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U. R. P. № 90 poz. 706) zarządza się co następuje:
§  1. Tworzy się okręgowy urząd ziemski śląski z siedzibą w Katowicach, obejmujący wszystkie powiaty województwa śląskiego.
§  2. Liczbą i siedzibę i właściwości terytorjalne powiatowych urzędów ziemskich w wymienionym w § 1 okręgu oznaczy Minister Reform Rolnych.
§  3. Wykonania niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Reform Rolnych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z (dniem ogłoszenia.