Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.27.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 1920 r.
w przedmiocie utworzenia na obszarze województwa Warszawskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, Lubelskiego i Białostockiego Komitetów Pomocy Rolnej.

Z mocy art. 4 Ustawy Sejmowej z dnia 13 lutego 1920 r. o przyznaniu kredytu jednego rniljarda marek na zagospodarowanie odłogów gruntowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Ziem Wschodnich (Dz. Ust. № 17 z dnia 25 lutego 1920 r. poz. 86), zarządzam co następuje:
Art.  1.

Akcją gospodarczego uporządkowania gruntów leżących odłogiem, lub odłogiem zagrożonych Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych opierać będzie na ścisłej współpracy z miejscowemi rolniczemi organizacjami społecznemi.

W tym celu zostaną utworzone na obszarze województw Warszawskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, Lubelskiego i Białostockiego w gminach, powiatach i województwach Komitety Pomocy Rolnej z udziałem przedstawicieli rzeczonych organizacji.

Organem Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, powołanym do kierowania i zarządzania całą akcją gospodarczego uporządkowania gruntów leżących odłogiem lub odłogiem zagrożonych jest Urząd Zagospodarowania Odłogów.

Organizacja Urzędu Zagospodarowania Odłogów zostanie unormowana w osobnem rozporządzeniu.

Przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych czynny będzie nadto Komitet Główny Pomocy Rolnej.

Art.  2.

Komitety gminne Pomocy Rolnej, powoływane do życia w miarę potrzeby, stwierdzonej przez właściwego starostę, mają siedzibą w Urzędzie Gminnym i składają się z wójta, jako przewodniczącego, jednego członka Rady, jako zastępcy przewodniczącego, dwóch przedstawicieli istniejących w gminie lub powiecie społecznych organizacji rolniczych większej własności oraz dwóch mniejszej własności, delegowanych przez rzeczone organizacje, zawezwane do tego przez starostę.

Uchwały Komitetu gminnego Pomocy Rolnej zapadają zwykłą większością głosów członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. Przy równym podziale głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który głosuje ostatni.

Do prawomocności uchwał Komitetu gminnego Pomocy Rolnej potrzebna jest obecność przynajmniej trzech członków a w tej liczbie przewodniczącego.

Prace Komitetu odbywać się będą przy współudziale referenta rolniczego właściwego starostwa, który udzielać będzie Komitetowi rad i wskazówek w zakresie jego działalności.

Art.  3.

Komitet gminny Pomocy Rolnej zbiera szczegółowe wiadomości dla określenia istotnie niezbędnych potrzeb gminy w zakresie nasion, inwentarzy żywych i martwych, w szczególności bada potrzeby gospodarstw, posiadających grunty leżące odłogiem, lub odłogiem zagrożone, opinjuje na żądanie Komitetu powiatowego Pomocy Rolnej podania o udzielenie pomocy rolnej oraz pożyczek, po stwierdzeniu prawdziwości przytoczonych w nich faktów i okoliczności, współdziała przy dostawie środków pomocy rolnej (nasion i inwentarzy), przeznaczonych dla gminy, wykonywuje zlecenia Komitetu powiatowego Pomocy Rolnej i wogóle współdziała przy organizacji pomocy rolnej na terenie gminy.

Art.  4.

Komitety powiatowe Pomocy Rolnej, powoływane do życia w powiatach, w których funkcjonują już komitety gminne, mają siedzibę przy starostwie, a składają się ze starosty, jako przewodniczącego, referenta rolniczego starostwa, jako jego zastępcy, jednego przedstawiciela Sejmiku powiatowego, wybranego przez Wydział powiatowy, oraz dwóch przedstawicieli miejscowych organizacji rolniczych większej własności i dwóch mniejszej własności, delegowanych przez rzeczone organizacje, zawezwane do tego przez starostę.

Uchwały i decyzje Komitetu powiatowego Pomocy Rolnej zapadają zwykłą większością głosów członków. Komitetu obecnych na posiedzeniu. Przy równym podziale głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który głosuje ostatni.

Do prawomocności uchwał i decyzji Komitetu powiatowego Pomocy Rolnej potrzebna jest obecność przynajmniej czterech członków, a w tej. liczbie przewodniczącego.

Art.  5.

Komitet powiatowy Pomocy Rolnej bada zebrane przez Komitety gmin nie szczegółowe wiadomości dla określenia istotnie niezbędnych potrzeb w zakresie nasion, inwentarzy żywych i martwych, a w razie braku tychże zbiera sam te wiadomości, czuwa nad akcją gospodarczego uporządkowania gruntów leżących odłogiem lub odłogiem zagrożonych na obszarze powiatu, przyjmuje podania o udzielenie pomocy rolnej w nasionach, inwentarzu żywym i martwym oraz o udzielenie pożyczek bez wzglądu na wysokość żądanej pożyczki, czuwa nad należytem zużytkowaniem pożyczek przyznanych, współdziała przy dostawie środków pomocy rolnej (nasion i inwentarzy), przeznaczonych dla powiatu, wykonywa zlecenia Komitetu wojewódzkiego w zakresie pomocy rolnej i wogóle współdziała przy organizacji pomocy rolnej na terenie powiatu.

W szczególności Komitet powiatowy Pomocy Rolnej przyznaje w granicach przeznaczonego dla powiatu kredytu właścicielom lub dzierżawcom gruntów leżących odłogiem lub odłogiem zagrożonych, pożyczki do wysokości czterdziestu tysięcy marek dla jednego gospodarstwa. W wypadkach, w których zdaniem Komitetu powiatowego należy przyznać pożyczkę, w wysokości ponad czterdzieści tysięcy marek dla jednego gospodarstwa, Komitet powiatowy przedkłada akta sprawy wraz ze swoim wnioskiem Komitetowi wojewódzkiemu Pomocy Rolnej do decyzji.

Art.  6.

Komitety wojewódzkie Pomocy Rolnej, powoływane dożycia w województwach, w których funkcjonują już Komitety powiatowe, składać się będą z wojewody, jako przewodniczącego, naczelnika Departamentu Rolnictwa i Weterynarji urzędu wojewódzkiego względnie jego zastępcy, jako zastępcy przewodniczącego, jednego członka Rady wojewódzkiej, wybranego przez tę Radę oraz dwóch przedstawicieli miejscowych organizacji rolniczych większej własności i dwóch przedstawicieli mniejszej własności, delegowanych przez rzeczone organizacje, zawezwane do tego przez wojewodę.

Uchwały i decyzje Komitetu wojewódzkiego. Pomocy Rolnej zapadają zwykłą większością głosów członków Komitetu, obecnych na posiedzeniu. Przy równym podziale głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który głosuje ostatni.

Do prawomocności uchwał i decyzji Komitetu wojewódzkiego Pomocy Rolnej potrzebna jest obecność przynajmniej czterech członków, a w tej liczbie, przewodniczącego.

Art.  7.

Komitet wojewódzki Pomocy Rolnej sprawdza sprawozdania Komitetów powiatowych dla określenia istotnie niezbędnych potrzeb w zakresie nasion, inwentarzy żywych i martwych, czuwa nad prowadzoną przez Komitety powiatowe akcją gospodarczego uporządkowania gruntów leżących odłogiem im; odłogiem zagrożonych na terenie województwa, współdziała przy dostawie środków pomocy rolnej, przeznaczonej dla województwa, przeprowadza na podstawie własnych danych oraz sprawozdań Komitetów powiatowych Pomocy Rolnej repartycje na poszczególne powiaty kredytu, przeznaczonego dla województwa przez Urząd Zagospodarowania Odłogów, wykonywa zlecenia Komitetu Głównego. Pomocy Rolnej i wogóle współdziała w organizacji pomocy rolnej na terenie województwa.

W szczególności Komitet wojewódzki Pomocy Rolnej przyznaje na podstawie wniosków Komitetu powiatowego Pomocy Rolnej właścicielom lub dzierżawcom gruntów leżących odłogiem lub odłogiem zagrożonych pożyczki w wysokości ponad 40.000 marek dla jednego gospodarstwa oraz rozpoznaje i rozstrzyga ostatecznie zażalenia na decyzje Komitetów powiatowych Pomocy Rolnej co do wysokości przyznanej pożyczki lub nieprzyznania pożyczki na pomoc rolną.

Art.  8.

Komitet Główny Pomocy Rolnej, utworzony przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, składa się z Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, jako przewodniczącego, prezesa Urzędu Zagospodarowania Odłogów, jako jego zastępcy, szefa sekcji Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych i jednego członka Rady Rolniczej po jej ukonstytuowaniu oraz czterech przedstawicieli organizacji rolniczych, delegowanych przez rzeczone organizacje na wezwanie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Uchwały i decyzje Komitetu Głównego Pomocy Rolnej zapadają zwykłą większością głosów członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. Przy równym podziale głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Do prawomocności uchwał i decyzji Komitetu Głównego Pomocy Rolnej potrzebna jest obecność przynajmniej czterech członków a w tej liczbie przewodniczącego.

Art.  9.

Komitet Główny Pomocy Rolnej czuwa nad ogólną akcją gospodarczego uporządkowania gruntów leżących odłogiem oraz odłogiem zagrożonych na terenie całego Państwa, współdziała z Urzędem Zagospodarowania Odłogów w organizowaniu i przeprowadzaniu tej akcji, w szczególności rozpoznaje i rozstrzyga ostatecznie zażalenia na decyzje Komitetów wojewódzkich Pomocy Rolnej co do wysokości pożyczek lub nieprzyznania pożyczek, powzięte przez te Komitety w pierwszej instancji.

Art.  10.

Szczegółowy tryb czynności Komitetów Pomocy Rolnej w zakresie spraw, przekazanych im niniejszem rozporządzeniem, określi osobna instrukcja.

Art.  11.

Istniejące na terenie województw: Warszawskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, Lubelskiego i Białostockiego - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 87 z dn. 16 kwietnia 1919 r.) gminne i powiatowe Komitety Pomocy Rolnej zostaną przekształcone z chwilą uzyskania mocy obowiązującej przez rozporządzenie niniejsze, stosownie do zawartych w niem postanowień.

Art.  12.

Organizacja organów pomocy rolnej na terenie b. zaboru austrjackiego zostanie unormowana w osobnem rozporządzeniu.

Art.  13.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 kwietnia 1919 r. w przedmiocie organizacji odbudowy rolnictwa i pomocy rolnej (Monitor Polski № 87 z dnia 16 kwietnia 1919 r.).