Utworzenie Ministerstwa Odbudowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1945 r.

DEKRET
z dnia 24 maja 1945 r.
o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Tworzy się Ministerstwo Odbudowy.

(1)
Zakres działania Ministerstwa Odbudowy obejmuje sprawy:
1)
odbudowy, rozbudowy i budowy osiedli miejskich i wiejskich,
2)
odbudowy, budowy i przebudowy gmachów państwowych z wyjątkiem wojskowych oraz ogólnego zarządu gmachami i placami państwowymi z wyjątkiem wojskowych,
3)
polityki budowlanej,
4)
polityki terenowej osiedleńczej i mieszkaniowej,
5)
państwowych zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych,
6)
grobownictwa wojennego,
7)
nadzoru budowlanego,
8)
nadzoru techniczno-budowlanego nad zakładami i urządzeniami użyteczności publicznej,
9)
projektowania budynków typowych i normalizacji materiałów oraz części składowych budynków,
10)
organizacji produkcji materiałów budowlanych i elementów budowlanych o znaczeniu miejscowym,
11)
nadzoru nad przedsiębiorstwami budowlanymi i ich organizacjami oraz rzemiosłem budowlanym,
12)
nadzoru nad wykonywaniem zawodu kierownika robót budowlanych.
(2)
Zwykły i bezpośredni zarząd nad poszczególnymi budynkami i placami państwowymi należy do władz, w których użytkowaniu obiekty te pozostają.

Ustalony przepisami prawnymi zakres działania poszczególnych Ministerstw w sprawach, objętych art. 2, przychodzi na Ministerstwo Odbudowy.

(1)
Minister odbudowy jest władzą naczelną w zakresie planowego zagospodarowania przestrzennego kraju.
(2)
Organem centralnym dla spraw planowego zagospodarowania przestrzennego kraju jest Główny Urząd Planowania Przestrzennego przy Ministerstwie Odbudowy.
(3)
Organizację i zakres działania Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego i organów mu podległych regulują przepisy specjalne.
(1)
Przy Ministerstwie Odbudowy powołuje się Instytut Badawczy Budownictwa, którego zadaniem jest opracowywanie zagadnień naukowo-badawczych z zakresu budownictwa.
(2)
Statut Instytutu Badawczego Budownictwa ustalą Ministrowie: Odbudowy, Przemysłu i Komunikacji.
(1)
Właściwość władz podległych w sprawach, należących do zakresu działania Ministerstwa Odbudowy, określą przepisy szczególne.
(2)
Dla wykonywania zadań o charakterze techniczno - budowlanym Minister Odbudowy, w porozumieniu z interesowanymi Ministrami, może powołać organy specjalne.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Odbudowy.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.