Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1922 r.
w przedmiocie utworzenia miasta Skaryszewa.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast, oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co. następuje:
§  1. Osadą Skaryszew i wieś Wincentów powiatu radomskiego wyłącza się z gminy wiejskiej Skaryszew i tworzy się z nich gminą miejską Skaryszew z siedzibą zarządu miejskiego w Skaryszewie.
§  2. Na utworzoną w ten sposób gminę miejską Skaryszew rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P. № 13 poz. 140) i uzupełnia jednocześnie wykaz miast, dołączony do tego dekretu jak następuje: "158 Skaryszew".
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1922 roku.