§ 6. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1927.87.783 - OpenLEX

§ 6. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.783

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  6. 3
Udzielanie związkom komunalnym z funduszu pożyczkowo-zapomogowego krótkoterminowych pożyczek rozpocznie się w październiku 1927 roku.

Pożyczki te udzielane będą zasadniczo na okres czasu do 12 miesięcy. Komisja (§ 4) może przedłużać termin ten do 2 lat, a w wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej związku komunalnego, do lat 3. Przy przedłużeniu terminu do lat 3 związek komunalny musi rozpocząć spłatę zaciągniętej krótkoterminowej pożyczki z początkiem roku trzeciego od daty wypłacenia pożyczki, a spłata całkowita musi być dokonana w ciągu roku trzeciego od daty wypłacenia pożyczki.

Pożyczki te będą oprocentowane w wysokości 4% w stosunku rocznym, niezależnie od prowizji Polskiego Banku Komunalnego (§ 2).

Pożyczki bezprocentowe, udzielane będą tylko w wypadkach wyjątkowo ciężkiej sytuacji finansowej związku komunalnego, stwierdzonej przez władzę nadzorczą nad tym związkiem. Od pożyczek tych związki komunalne płacić będą tylko prowizję na rzecz Polskiego Banku Komunalnego (§ 2). Łączna wysokość tych pożyczek nie może każdorazowo przekraczać 10 % wysokości wszystkich pożyczek krótkoterminowych udzielonych z funduszu.

Pierwszeństwo do otrzymania krótkoterminowych pożyczek z funduszu pożyczkowo-zapomogowego mieć będą te związki komunalne, które znajdą się w ciężkiej sytuacji finansowej bądź z powodu zmniejszenia swych dochodów, wywołanego klaskami żywiołowemi, bądź wskutek konieczności szybkiego pokrycia wydatku, który związek komunalny obowiązany jest ponieść, a którego przewidzieć nie mógł w swym budżecie (np. wybuch epidemji).

W zobowiązaniu dłużnem powinna być wyrażona zgoda związku komunalnego na przekazywanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskiemu Bankowi Komunalnemu należnych związkowi wpływów z dodatków komunalnych do państwowych podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz udziału związków komunalnych w opłacie skarbowej od spirytusu na pokrycie pożyczki, zaciągniętej z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego, o ile związek komunalny nie spłaci pożyczki w terminie.

3 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.32.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 maja 1930 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.