Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 września 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Na podstawie art. art. 1 i 5 rozporządzania Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego oraz częściowej zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tyrnczasowem uregulowaniu finansów komunalnych i częściowej zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. № 50, poz. 448) zarządza się co następuje:
Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy składa się z dwóch osobnych funduszów: pożyczkowego i zapomogowego. Fundusz pożyczkowy tworzy się w sposób, przewidziany w ustępie drugim paragrafu pierwszego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej; fundusz zapomogowy powstaje z procentów, płaconych przez Polski Bank Komunalny (§ 2), i z procentów, pochodzących z pożyczek udzielanych związkom komunalnym, po potrąceniu kosztów administrowania całym funduszem pożyczkowo-zapomogowym.

Odliczeń na rzecz komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego dokonywać będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy każdorazowym rozdziale między związki komunalne wpływów z dodatków komunalnych do państwowych podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji oraz z wpływów z 80-groszowego udziału związków komunalnych w opłacie skarbowej od spirytusu.

Odliczenia te stanowić będą 5% od wspomnianych wpływów, przypadających za rok budżetowy 1927/28 i 10% za następne lata.

Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy ulokowany będzie w Polskim Banku Komunalnym, do którego należy techniczna strona administrowania funduszem i który za te czynności pobierać będzie 3/4% w stosunku rocznym od sum, udzielonych związkom komunalnym w formie pożyczek.

Od sum, wpłaconych do Polskiego Banku Komunalnego na rachunek funduszu pożyczkowo-zapomogowego, Bank płacić będzie procenty w wysokości i według zasad obliczenia, jakie są lub będą w przyszłości przyjęte przez Pocztową Kasę Oszczędności dla rachunków przekazowych (czekowych).

Powiatowe związki komunalne i gminy miejskie, wydzielone z powiatowego związku komunalnego, zwracać się mają o pożyczki i zapomogi z funduszu pożyczkowo-zapomogowego bezpośrednio do Polskiego Banku Komunalnego, który-po rozpatrzeniu podań - przedstawia je do decyzji specjalnej komisji (§ 4).
Komisja, o której mowa w § 3, urzędować będzie przy Polskim Banku Komunalnym i składać się będzie z przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w charakterze przewodniczącego komisji, przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, dwóch przedstawicieli Związku Miast Polskich, dwóch przedstawicieli Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego z prawem głosu stanowczego oraz dwóch przedstawicieli Polskiego Banku Komunalnego z prawem głosu doradczego. Przedstawicieli Związku Miast Polskich i Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego powołuje na każdy rok budżetowy Minister Spraw Wewnętrznych z pośród kandydatów, przedstawionych corocznie w liczbie 5-ciu przez każdą z wymienionych organizacyj

Posiedzenia komisji są prawomocne przy obecności przewodniczącego i 3-ch członków komisji, posiadających prawo głosu stanowczego. Uchwały komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów uważa się za przyjęty ten wniosek, za którym głosował przewodniczący.

Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący po porozumieniu z Polskim Bankiem Komunalnym. Członkowie komisji, posiadający prawo głosu stanowczego, otrzymują za każde posiedzenie diety w wysokości, ustalonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. Diety te obciążają fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Z funduszu pożyczkowo-zapomogowego mogą być związkom komunalnym udzielane pożyczki krótko i długoterminowe. Udzielanie długoterminowych pożyczek może mieć miejsce dopiero po dojściu funduszu do 8 miljonów złotych; termin rozpoczęcia udzielania związkom komunalnym długoterminowych pożyczek oraz warunki udzielania tych pożyczek oznaczone zostaną w osobnem rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. W osobnem rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, oznaczony zostanie również termin rozpoczęcia udzielania związkom komunalnym z funduszu pożyczkowo-zapomogowego zapomóg oraz warunki przyznawania zapomóg.
Udzielanie związkom komunalnym z funduszu pożyczkowo-zapomogowego krótkoterminowych pożyczek rozpocznie się w październiku 1927 roku.

Pożyczki te udzielane będą zasadniczo na okres czasu do 12 miesięcy. Komisja (§ 4) może przedłużać termin ten do 2 lat, a w wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej związku komunalnego, do lat 3. Przy przedłużeniu terminu do lat 3 związek komunalny musi rozpocząć spłatę zaciągniętej krótkoterminowej pożyczki z początkiem roku trzeciego od daty wypłacenia pożyczki, a spłata całkowita musi być dokonana w ciągu roku trzeciego od daty wypłacenia pożyczki.

Pożyczki te będą oprocentowane w wysokości 4% w stosunku rocznym, niezależnie od prowizji Polskiego Banku Komunalnego (§ 2).

Pożyczki bezprocentowe, udzielane będą tylko w wypadkach wyjątkowo ciężkiej sytuacji finansowej związku komunalnego, stwierdzonej przez władzę nadzorczą nad tym związkiem. Od pożyczek tych związki komunalne płacić będą tylko prowizję na rzecz Polskiego Banku Komunalnego (§ 2). Łączna wysokość tych pożyczek nie może każdorazowo przekraczać 10 % wysokości wszystkich pożyczek krótkoterminowych udzielonych z funduszu.

Pierwszeństwo do otrzymania krótkoterminowych pożyczek z funduszu pożyczkowo-zapomogowego mieć będą te związki komunalne, które znajdą się w ciężkiej sytuacji finansowej bądź z powodu zmniejszenia swych dochodów, wywołanego klaskami żywiołowemi, bądź wskutek konieczności szybkiego pokrycia wydatku, który związek komunalny obowiązany jest ponieść, a którego przewidzieć nie mógł w swym budżecie (np. wybuch epidemji).

W zobowiązaniu dłużnem powinna być wyrażona zgoda związku komunalnego na przekazywanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskiemu Bankowi Komunalnemu należnych związkowi wpływów z dodatków komunalnych do państwowych podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz udziału związków komunalnych w opłacie skarbowej od spirytusu na pokrycie pożyczki, zaciągniętej z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego, o ile związek komunalny nie spłaci pożyczki w terminie.

Kontrola nad czynnościami Polskiego Banku Komunalnego związanemi z administrowaniem komunalnym funduszem pożyczkowo-zapomogowym należeć będzie do komisji, o której mowa w poprzednich paragrafach.

Polski Bank Komunalny obowiązany jest składać co kwartał Ministrowi Spraw Wewnętrznych sprawozdanie z administrowania komunalnym funduszem pożyczkowo-zapomogowym, po uprzedniem rozpatrzeniu tego sprawozdania przez komisję.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.32.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 maja 1930 r.
3 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.32.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 maja 1930 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.