§ 4. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1927.87.783 - OpenLEX

§ 4. - Utworzenie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.783

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.
§  4. 2
Komisja, o której mowa w § 3, urzędować będzie przy Polskim Banku Komunalnym i składać się będzie z przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w charakterze przewodniczącego komisji, przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, dwóch przedstawicieli Związku Miast Polskich, dwóch przedstawicieli Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego z prawem głosu stanowczego oraz dwóch przedstawicieli Polskiego Banku Komunalnego z prawem głosu doradczego. Przedstawicieli Związku Miast Polskich i Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego powołuje na każdy rok budżetowy Minister Spraw Wewnętrznych z pośród kandydatów, przedstawionych corocznie w liczbie 5-ciu przez każdą z wymienionych organizacyj

Posiedzenia komisji są prawomocne przy obecności przewodniczącego i 3-ch członków komisji, posiadających prawo głosu stanowczego. Uchwały komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów uważa się za przyjęty ten wniosek, za którym głosował przewodniczący.

Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący po porozumieniu z Polskim Bankiem Komunalnym. Członkowie komisji, posiadający prawo głosu stanowczego, otrzymują za każde posiedzenie diety w wysokości, ustalonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. Diety te obciążają fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.32.275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 maja 1930 r.