Utworzenie gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego oraz okręgu administracyjnego wileńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.114.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 1925 r.
w sprawie utworzenia gmin wyznaniowych żydowskich na obszarza województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego oraz okręgu administracyjnego wileńskiego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 15, poz. 93) oraz art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. P. P. P. № 14 poz. 175) oraz utrzymanych przez tenże dekret w mocy postanowień rozporządzenia z dnia 1 listopada 1916 r. o organizacji Żydowskiego Towarzystwa Religijnego rozciąga się na województwa: wołyńskie, poleskie, nowogródzkie, na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, suchopolską i masiewską powiatu bielskiego województwa białostockiego oraz na okrąg administracyjny wlieński.
Żydzi mieszkańcy obszarów określonych w § 1 niniejszego rozporządzenia tworzą z żydami, mieszkańcami b. Królestwa Kongresowego jedno towarzystwo religijne, publiczno-prawne.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, zaś terminy zastosowania przepisów powołanego w § 1 niniejszego rozporządzenia dekretu ustalane będą przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w miarę tworzenia okręgów gmin wyznaniowych żydowskich na wymienionych obszarach.