Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.26.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 1966 r.
w sprawie utworzenia funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się fundusz mieszkaniowy Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczony na popieranie budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz rencistów i inwalidów otrzymujących zaopatrzenie emerytalne na podstawie przepisów normujących zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszów Służby Więziennej.
2. Fundusz określony w ust. 1 może być użyty również na popieranie budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa.
§  2. Fundusz określony w § 1 tworzy się:
1) z dotacji budżetowej,
2) z wpływów uzyskanych ze sprzedaży domów mieszkalnych,
3) ze spłat kredytu udzielonego na budownictwo mieszkaniowe,
4) z wpływów uzyskanych z oprocentowania kredytów,
5) z innych wpływów.
§  3.
1. Fundusz określony w § 1 może być użyty na:
1) budowę przez jednostki organizacyjne więziennictwa domów wielomieszkaniowych - przeznaczonych na sprzedaż spółdzielniom mieszkaniowym i budowlano-mieszkaniowym,
2) udzielanie kredytu długoterminowego:
a) spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego na budowę mieszkań łącznie z podstawowymi urządzeniami towarzyszącymi, których finansowanie zgodnie z odrębnymi przepisami należy do obowiązków inwestorów budownictwa mieszkaniowego,
b) osobom wymienionym w § 1 w razie budowy domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym - we własnym zakresie,
3) udzielanie osobom wymienionym w § 1 ust. 1 dodatkowych ulg przewidzianych w przepisach o pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych funkcjonariuszów Służby Więziennej.
2. Użycie funduszu na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) może nastąpić pod warunkiem, że spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego zapewnią przydział lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych osobom wymienionym w § 1, będącym członkami tych spółdzielni.
§  4. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi zasady lokowania środków funduszu wymienionego w § 1 na specjalnym rachunku bankowym.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Finansów i Sprawiedliwości.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.