Utworzenie ekspozytur celnych na lotniskach w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.67.519

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 11 września 1929 r.
w sprawie utworzenia ekspozytur celnych na lotniskach: w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządzam co następuje:
Tworzy się na lotnisku w Katowicach ekspozyturę urzędu celnego w Katowicach, na lotnisku w Krakowie - ekspozyturę urzędu celnego w Krakowie, zaś na lotnisku w Poznaniu - ekspozyturę urzędu celnego w Poznaniu.
Do zakresu działania tych ekspozytur należy: odprawa podróżnych i ich bagażu, przyjmowanie i przekazywanie przesyłek zagranicznych w komunikacji lotniczej oraz ostateczna odprawa celna przesyłek lotniczych tak w przywozie jak i w wywozie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.