Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.48.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 27 lipca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o utworzeniu dyrekcji okręgowych dróg wodnych i podległych im organów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. P. P. P. Nr 59, poz. 356 i Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 79, poz. 768) oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1927 r. o regulacji i utrzymaniu wód spławnych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 882) zarządza się, co następuje:
§  1. Do wykonywania robót na śródlądowych drogach wodnych i ich administracji w zakresie przekazanym Ministrowi Komunikacji rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) tworzy się dyrekcje okręgowe dróg wodnych jako urzędy nie zespolone z władzami administracji ogólnej.
§  2. Siedzibami dyrekcji okręgowych dróg wodnych są miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań i Wrocław.
§  3. Bezpośredni zarząd śródlądowych dróg wodnych i roboty techniczne na tych wodach wykonują państwowe zarządy wodne, podległe dyrekcjom okręgowym dróg wodnych.
§  4. Minister Komunikacji określi organizację, szczegółowy zakres działania i zasięg terytorialny dyrekcji okręgowych dróg wodnych i państwowych zarządów wodnych oraz siedziby tych zarządów.
§  5. Uprawnienia i obowiązki organów wymienionych w § 4 w sprawach związanych z zagadnieniami obrony Państwa będą uzgadniane z Ministrem Obrony Narodowej.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji zarządu dróg wodnych (Mon. Pol. Nr 80, poz. 103).