Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.59.356

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1924 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1919 r.
o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych.

Art.  1. 1

Budowa dróg wodnych, a w szczególności:

1) regulacja rzek dla żeglugi;
2) budowa kanałów żeglownych i kanalizacja rzek żeglownych wraz z wszelkiemi urządzeniami pomocniczemu dla żeglugi będzie przeprowadzona bądź wyłącznie kosztem Państwa, bądź kosztem Państwa z udziałem stron interesowanych, bądź wreszcie przez przedsiębiorstwa prywatne na podstawie koncesji, udzielanej przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Reform Rolnych i Kolei Żelaznych na okres czasu nie dłuższy niż 90 lat. Przy udzielaniu koncesji należy zastrzedz między innemi warunki, zabezpieczające należyte wykonanie i prowadzenie przedsiębiorstwa.

Minister Robót Publicznych może po porozumieniu się z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych udzielić pozwolenia na przeprowadzenie studjów wstępnych, przy których wykonaniu stosowane będą przepisy art. 132 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 102 poz. 936). Pozwolenie takie nie daje prawa wyłączności przeprowadzenia studjów, ani prawa pierwszeństwa do uzyskania koncesji.

Art.  2.

Przy projektowaniu i budowie kanałów żeglownych i kanalizacji rzek żeglownych winny być wykonane roboty, zapobiegające zabagnieniu gruntów, praż uwzględnione dostarczanie wody dla celów nawodnienia łąk i pastwisk i zakładania stawów rybnych, tudzież dla celów gospodarczych i gaszenia pożarów.

Art.  3. 2

W celu wykonania zadań w art. 1 i 2 wymienionych, przystąpi Rząd bezzwłocznie do przeprowadzenia studjów i opracowania programu budowy kanałów żeglownych i regulacji rzek żeglownych, który to program ma być przedłożony Sejmowi do zatwierdzenia.

Art.  4.

Na podstawie wykończonych już projektów, tudzież w miarę opracowania projektów szczegółowych i kosztorysów, a to w pierwszym rzędzie regulacji Wisły oraz kanałów żeglownych z Górno-śląskiego i Dąbrowskiego Zagłębia węglowego do Warszawy z odgałęzieniami do Łodzi i Płocka, kanału łączącego Bug z Wisłą w Warszawie, kanału z Krakowa do Wisły przy ujściu Sanu i kanału z Zagłębia Dąbrowskiego do Oświęcimia, przedkładać będzie Rząd osobne projekty ustaw wraz z planami sfinansowania.

Na pokrycie kosztów studjów i prac przygotowawczych otwiera się Ministrowi Robót Publicznych kredyt na rok 1919 do wysokości 500.000 marek; kwoty zaś potrzebne na lata następne mają być wstawiane do preliminarza państwowego.

Art.  5.

Celem dostarczenia zarobku ludności bezrobotnej upoważnia się Ministra Robót Publicznych do natychmiastowego rozpoczęcia robót przy regulacji Wisły, na kanałach żeglownych Bug - Warszawa i Oświęcim - Kraków, oraz przy budowie zbiornika wody na rzece Sole w Porąbce.

Na ten cel przyznaje się Ministrowi Robót Publicznych kredyt na rok 1919 do wysokości 50.000.000 marek.

Art.  6.

Radzie Ministrów służy prawo wydawania zakazu wykonywania w trasie zaprojektowanych dróg wodnych wszelkiego rodzaju robót, które mogą utrudnić budowę lub spowodować podwyższenie kosztów.

Art.  7. 3

Na rzecz budowy i urządzeń" wykonywanych w mysi niniejszej ustawy, mogą być wywłaszczone, względnie ograniczone własność nieruchoma i inne prawa w myśl przepisów ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 102 poz. 936) o wywłaszczeniu i prawach przymusowych.

Art.  8. 4

Dla wykonania zadań, w niniejszej ustawie przewidzianych, Minister Robót Publicznych może w granicach budżetu ustanawiać i znosić w drodze rozporządzenia niezespolone z władzami administracyjnemi I i II instancji specjalne urzędy techniczne.

Urzędom takim może być przez Ministrów Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych przekazane w drodze rozporządzenia sprawowanie policji nad żeglugą i spławem oraz inspekcja statków i innych objektów pływających".

Art.  9. 5

Moc obowiązującą ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych w brzmieniu, nada-nem jej niniejszą ustawą, rozciąga się na województwo śląskie z tem, że przy przeprowadzeniu studjów wstępnych i wywłaszczeń na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego należy stosować przepisy pruskiej ustawy o wywłaszczeniu z dnia 11 czerwca 1874 r. (Zbiór Pr. Pruskich str. 221), na cieszyńskiej zaś części województwa śląskiego przepisy austrjackiej ustawy z dnia 18 lutego 1878 r. (Dz. Ust. P. № 30) o wywłaszczeniu na cele budowy i utrzymywania w ruchu kolei żelaznych.

Art.  10. 6

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Robót Publicznych i Skarbu w porozumieniu z interesowanymi Ministrami.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.79.768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 1924 r.
2 Art. 3 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.79.768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 1924 r.
3 Art. 7 zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.79.768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 1924 r.
4 Art. 8 dodany przez art. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.79.768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 1924 r.
5 Art. 9 dodany przez art. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.79.768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 1924 r.
6 Art. 10 według numeracji ustalonej przez art. 6 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.79.768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 września 1924 r.