Art. 6. - Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  6.
1.
Urząd oraz podległe mu okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar uprawnione są do korzystania z wszelkich materiałów dotyczących kontroli jakości wyrobów, będących w posiadaniu organów administracji państwowej, instytucji państwowych i społecznych oraz przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarki uspołecznionej oraz przedsiębiorstw prywatnych.
2.
Pracownicy Urzędu oraz podległych mu okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar upoważnieni do kontroli jakości wyrobów, jak również upoważnieni przez te organy do udziału w kontroli jakości wyrobów rzeczoznawcy, uprawnieni są do wstępu do pomieszczeń związanych z produkcją, składowaniem, przechowywaniem lub transportem wyrobów, wglądu do dokumentacji dotyczącej produkcji wyrobów oraz pobierania w razie potrzeby próbek wyrobów w jednostkach produkcyjnych i w jednostkach obrotu handlowego.
3.
Prezes Urzędu, w porozumieniu z właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), ustali zasady i tryb pobierania do kontroli jakościowej próbek wyrobów.