Utworzenie Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.23.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

USTAWA
z dnia 17 czerwca 1966 r.
o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar.

1.
Tworzy się Centralny Urząd Jakości i Miar, zwany w dalszych przepisach ustawy "Urzędem".
2.
Urząd jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych, zwanych w dalszych przepisach ustawy "wyrobami", oraz w sprawach miar i probiernictwa.

Urząd podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Urzędowi podlegają okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar oraz urzędy probiercze.

1.
Do zakresu działania Urzędu należy:
1)
inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do zabezpieczenia i poprawy jakości wyrobów oraz koordynowanie tych przedsięwzięć w zakresie międzyresortowym,
2)
opracowywanie zagadnień związanych z kontrolą jakości wyrobów krajowych i pochodzenia zagranicznego,
3)
dokonywanie w zakładach produkcyjnych szczególnej kontroli jakości wyrobów oraz przeprowadzanie doraźnych kontroli jakości wyrobów i działalności kontroli technicznej,
4)
koordynowanie prac resortowych jednostek działających niezależnie od producenta w zakresie kontroli jakości oraz odbiorów technicznych wyrobów,
5)
prowadzenie spraw związanych z oznaczaniem wyrobów znakami jakości,
6)
wykonywanie zadań wynikających z ustawy o miarach i narzędziach pomiarowych oraz z prawa probierczego.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres działania Urzędu oraz zakres działania okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar,
2)
zakres, zasady i tryb dokonywania przez Urząd oraz podległe mu okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar w zakładach produkcyjnych szczególnej kontroli jakości wyrobów oraz przeprowadzania doraźnych kontroli jakości wyrobów i działalności kontroli technicznej.
3.
Rada Ministrów określi ponadto zakres, zasady i tryb koordynacji prac jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 4.
4.
Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady organizacji, siedziby oraz właściwość miejscową okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.
5.
Zakres działania Urzędu w sprawach prawa probierczego oraz organizację i zakres działania urzędów probierczych regulują odrębne przepisy.
1.
Na czele Urzędu stoi Prezes.
2.
Prezesa Urzędu i jego zastępców powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3.
Przy Urzędzie działają, jako organy doradcze i opiniodawcze:
1)
Rada do Spraw Jakości,
2)
Rada do Spraw Metrologii.
4.
Prezes Rady Ministrów określi skład i zakres działania organów wymienionych w ust. 3.
5.
Organizację Urzędu określi statut nadany przez Radę Ministrów.
1.
Urząd oraz podległe mu okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar uprawnione są do korzystania z wszelkich materiałów dotyczących kontroli jakości wyrobów, będących w posiadaniu organów administracji państwowej, instytucji państwowych i społecznych oraz przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarki uspołecznionej oraz przedsiębiorstw prywatnych.
2.
Pracownicy Urzędu oraz podległych mu okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar upoważnieni do kontroli jakości wyrobów, jak również upoważnieni przez te organy do udziału w kontroli jakości wyrobów rzeczoznawcy, uprawnieni są do wstępu do pomieszczeń związanych z produkcją, składowaniem, przechowywaniem lub transportem wyrobów, wglądu do dokumentacji dotyczącej produkcji wyrobów oraz pobierania w razie potrzeby próbek wyrobów w jednostkach produkcyjnych i w jednostkach obrotu handlowego.
3.
Prezes Urzędu, w porozumieniu z właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), ustali zasady i tryb pobierania do kontroli jakościowej próbek wyrobów.
1.
Prezes Urzędu ustala:
1)
programy obowiązkowych badań i oceny jakości wyrobów oraz zakres tych badań i oceny,
2)
obowiązek udzielania odbiorcom atestów jakościowych na dostarczane surowce i materiały w przypadkach niezbędnych dla zabezpieczenia właściwej jakości wyrobów, o ile warunki techniczne nie przewidują tego wymogu,
3)
ogólne wytyczne w zakresie kryteriów oceny jakości wyrobów.
2.
W sprawach wymienionych w ust. 1 Prezes Urzędu działa w porozumieniu z ministrami (kierownikami urzędów centralnych) nadzorującymi głównych producentów oraz odbiorców wyrobów.
3.
Prezes Urzędu ustala, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki oraz właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), a w odniesieniu do jednostek spółdzielczych - w porozumieniu z właściwymi centralnymi związkami spółdzielczymi, wykaz jednostek badawczych przeprowadzających badania i ocenę jakości wyrobów określonych w ust. 1 pkt 1, uprawnienia i obowiązki tych jednostek w zakresie badań i oceny jakości wyrobów oraz kontroluje pracę jednostek badawczych w tym zakresie.
1.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego), prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), a w odniesieniu do jednostek spółdzielczych właściwy centralny związek spółdzielczy, obowiązani są na wniosek Prezesa Urzędu zarządzić podjęcie koniecznych środków dla usunięcia wad lub wstrzymanie produkcji wyrobów niskiej jakości, nie odpowiadających ustalonym dla nich warunkom technicznym albo nie nadających się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia warunki oraz tryb postępowania w sprawach wymienionych w ust. 1.
1.
Urząd przyznaje prawo do oznaczania wyrobów znakami jakości.
2.
Rada Ministrów określi zasady i tryb przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości, związane z tym opłaty oraz zasady oznaczania wyrobów znakami jakości.
3.
Prezes Urzędu może upoważniać jednostki państwowe i organizacje społeczne do przyznawania na określone wyroby prawa do oznaczania znakami jakości.

Urząd prowadzi i inicjuje prace naukowe w zakresie jakości wyrobów oraz w zakresie metrologii i w ramach obowiązujących przepisów może zatrudniać w swoich ośrodkach badawczych pracowników naukowo-badawczych.

1.
Znosi się Główny Urząd Miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy miar.
2.
Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Głównym Urzędzie Miar oraz w okręgowych i obwodowych urzędach miar przechodzą odpowiednio do pracy w Urzędzie i podległych mu okręgowych i obwodowych urzędach jakości i miar.

Przewidziane w przepisach szczególnych uprawnienia Głównego Urzędu Miar i Prezesa Głównego Urzędu Miar przechodzą do właściwości Urzędu i Prezesa Urzędu.

1.
Zachowują swoją moc uprawnienia i obowiązki ministrów (kierowników urzędów centralnych) i innych organów w zakresie jakości wyrobów, wynikające z przepisów szczególnych.
2.
Ustawa nie dotyczy kontroli jakości wyrobów w zakresie zastrzeżonym do właściwości ministrów i innych organów przepisami:
1)
rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132),
2)
ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. z 1951 r. Nr 1, poz. 4 i z 1963 r. Nr 22, poz. 116),
3)
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) oraz dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 114),
4)
dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160),
5)
ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113),
6)
ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31),
7)
ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54),
8)
ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
3.
Rada Ministrów określi:
1)
organy właściwe w zakresie kontroli jakości oraz odbiorów technicznych wyrobów wytwarzanych dla potrzeb obronności, uprawnienia tych organów, jak również sposób i zakres stosowania w tych sprawach przepisów art. 4 ust. 1, art. 6, art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy,
2)
zakres kontroli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, dokonywanej przez Urząd i podległe mu organy, w stosunku do zakładów górniczych i energetycznych.

1.
Kto w zakładzie produkcyjnym, będąc odpowiedzialny za jakość produkcji lub za kontrolę jakości, nieumyślnie przeznacza lub wprowadza do produkcji, do obrotu lub użytku wyroby o jakości gorszej od ustalonej dla takich wyrobów przez właściwe organy albo oczywiście nie nadające się do użytku, do którego są przeznaczone,

podlega karze pieniężnej 5000 złotych.

2.
Karę pieniężną wymierza dyrektor okręgowego urzędu jakości i miar.
3.
Od orzeczenia dyrektora okręgowego urzędu jakości i miar przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia - do Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb wymierzania kary wymienionej w ust. 1.
1.
Tracą moc przepisy art. 2-6, 17 i 18 ust. 1, 2 i 4 dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych (Dz. U. z 1951 r. Nr 26, poz. 195 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 14 zmieniony przez art. VIII § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.115) z dniem 1 stycznia 1972 r.