Art. 7. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  7.
1.
Organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, w skład której wchodzą przewodniczący i 20 członków, powoływani na okres 3 lat.
2.
Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada Agencji.
3. 8
Członków Rady będących przedstawicielami organizacji producentów rolnych w liczbie 8, w tym producentów związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, handlem, i konsumentów oraz przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji.
4.
Członków Rady, będących przedstawicielami administracji państwowej, po jednym przedstawicielu Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Gospodarki, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanych ministrów.
8 Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.81.875) z dniem 22 sierpnia 2001 r.