Art. 12. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  12.

Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane "Centralą".