Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1921 r.
w przedmiocie utrzymania w mocy sądownictwa doraźnego.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. poz. 341) Rada Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości, postawiony w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych zarządza co następuje:
§  1. Sądy doraźne w okręgach Warszawskiego i Lubelskiego Sądu Apelacyjnego utrzymuje się na czas dalszych sześciu miesięcy począwszy od dnia 1 lutego 1921 r., względem wszystkich przestępstw, wymienionych w rozporządzeniu z dnia 8 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. poz. 395).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.