[Odpowiedzialność prowadzącego instalację komunalną] - Art. 9za. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 9za. - [Odpowiedzialność prowadzącego instalację komunalną] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9za.  [Odpowiedzialność prowadzącego instalację komunalną]

Prowadzący instalację komunalną, który nie przedstawia kalkulacji, o której mowa w art. 9m - podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy nieprzekazany dokument.