Ustanowienie prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.65.576

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 lipca 1927 r.
w sprawie ustanowienia prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Zezwala się na ustanowienie na parcelach gruntowych lk. 505/2 i 507/3 o łącznej powierzchni 42 ar. 01 m², wydzielić się mających z parcel państwowych lk. 505 i 507/2, wchodzących w skład nieruchomości lwh. 16 księgi gruntowej gminy katastralnej Kraków VI, będącej własnością Skarbu Państwa, prawa zabudowy na okres trzydziestosześcioletni za rocznym czynszem budowlanym 840 zł. na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Robót Publicznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.