Ustanowienie planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1919

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 lipca 2022 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się plan ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który staje się planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Bieszczady (PLC180001 2 ) w części pokrywającej się z obszarem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Do projektów:
1)
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
2)
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)
planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych ujętych w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN OCHRONY DLA BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW BIESZCZADY (PLC180001) W CZĘŚCI POKRYWAJĄCEJ SIĘ Z OBSZAREM BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789 oraz z 2022 r. poz. 96).