Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.795

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319 i 730), zwanej dalej "ustawą", zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnik jest kandydatem Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Konferencji COP24, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy.
3.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej oraz współpraca międzynarodowa w związku z Konferencją COP24, w szczególności wymiana informacji z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innymi Stronami i Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 238 i 239);
2) opracowywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
§  3. 
1.  Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
§  4.  Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5. 
1.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  6.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Środowiska.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.