Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1434

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.
§  6.  Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.