Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1434

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego;
2) monitorowanie działań w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
§  3. 
1.  Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.
2.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
§  4.  Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.
§  6.  Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 46, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.