§ 3. - [Zasady przetwarzania i udostępniania danych związanych z COVID-19; przeprowadzanie testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19; unijne cyfrowe zaświadczenie COVID] - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.679

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2023 r.
§  3.  [Zasady przetwarzania i udostępniania danych związanych z COVID-19; przeprowadzanie testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19; unijne cyfrowe zaświadczenie COVID]
1.  4
 Dane osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, o którym mowa w § 1, osób podlegających izolacji, izolacji w warunkach domowych z powodu zachorowania na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, a także osób zakażonych tym wirusem oraz informacje dotyczące zgonu tych osób w zakresie objętym formularzem ZLK-5 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są przetwarzane w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
2. 
Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3.  5
 Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w tym dane zawarte w zleceniach wykonania takich testów wystawionych przez podmioty inne niż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz informacje o wynikach tych testów, niezależnie od podmiotów je zlecających, mogą być również przetwarzane w systemie teleinformatycznym stanowiącym moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia oraz w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655).
4. 
Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.
5. 
Dane osób, które poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące informacje, o których mowa w § 68b ust. 1 pkt 1 oraz 3-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, 1981 i 2350 oraz z 2021 r. poz. 302, 1468 i 2477), przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, mogą być przekazywane do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w celu zapewnienia podmiotom mającym dostęp do tego systemu możliwości weryfikowania posiadania przez daną osobę statusu osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.
6. 
Osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 jest osoba, której wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki - w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia podania tej dawki.
7.  6
 Dane, o których mowa w ust. 1 i 5, są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego PZH - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wojewodom, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu realizacji ich zadań ustawowych lub statutowych lub zadań związanych z prowadzeniem działań dotyczących przeciwdziałania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane, o których mowa w ust. 1 i 5, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, osoby podlegającej izolacji lub izolacji w warunkach domowych, osoby, w stosunku do której podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, albo osoby poddanej szczepieniu przeciwko COVID-19, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 oraz z 2022 r. poz. 655) przez tę osobę, w celu realizacji przez tego świadczeniodawcę ustawowych zadań oraz wydawania danej osobie zaświadczenia potwierdzającego odbycie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie przeciwko COVID-19.
8. 
Podmioty, o których mowa w ust. 2, 7 i 9, uzupełniają lub poprawiają dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, w zakresie danych, które przekazują do tego systemu lub do których nadano dostęp w tym systemie umożliwiający edytowanie danych.
9. 
Dane osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, mogą być udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie tych testów.
10. 
Zlecenie na testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, w tym testy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, finansowane ze środków publicznych, wystawia się za pośrednictwem:
1)
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, przez:
a)
podmioty lecznicze w przypadku testów zlecanych w:
zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
punktach pobrań materiałów do badań znajdujących się w strukturze organizacyjnej tych podmiotów leczniczych,
b)
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej,
c)
medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
2)
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:
a)
inne niż określone w pkt 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą,
b)
apteki ogólnodostępne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
11. 
Dane pracowników medycznych zawarte w zleceniach, o których mowa w ust. 10, mogą być weryfikowane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem danych przetwarzanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
12. 
Test w kierunku SARS-CoV-2 może być wykonany jako badanie przesiewowe przy użyciu wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) wprowadzonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tej ustawie, pod warunkiem że wyrób ten spełnia następujące parametry pomiaru jakości diagnostycznej:
1)
czułość ≥ 85%;
2)
swoistość ≥ 97%.
13. 
Do zlecania testu, o którym mowa w ust. 12, nie stosuje się ust. 10 i 17.
14. 
Test, o którym mowa w ust. 12, jest wykonywany przez osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655).
15. 
W przypadku pozytywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 12, w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia, osoby poddanej testowi, osoba określona w ust. 14 może zlecić w sposób, o którym mowa w ust. 10, wykonanie molekularnego testu diagnostycznego RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.
16. 
W zleceniu, o którym mowa w ust. 10, informacje przekazywane o pacjencie obejmują numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą, której dotyczy zlecenie.
17. 
Informacje o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informację o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą, są wprowadzane za pośrednictwem:
1)
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, przez:
a)
medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
b)
podmioty lecznicze - w przypadku testów zleconych w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;
2)
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:
a)
inne niż określone w pkt 1 podmioty wykonujące działalność leczniczą,
b)
apteki ogólnodostępne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
18. 
W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, lub do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w razie zlecania wykonania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 w tych systemach, wystawianie zleceń na te testy i przekazywanie ich wyników odbywa się bez pośrednictwa tych systemów.
19. 
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1, z późn. zm. 7 ), zwane dalej "unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID", wydaje minister właściwy do spraw zdrowia.
20. 
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane:
1)
w postaci elektronicznej - automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub
2)
w postaci papierowej - na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:
a)
podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,
b)
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.
21. 
W celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek, o którym mowa w ust. 6, albo jej przedstawiciel ustawowy, przedstawia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.
22. 
Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w ust. 21, wprowadzają dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 21, do Karty Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64), prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
23. 
Wykaz podmiotów przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ust. 21, Narodowy Fundusz Zdrowia podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
24. 
Wykaz odpowiedników szczepionek, o którym mowa w ust. 6, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego.
25. 
Dane przetwarzane w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID są udostępniane w celu weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza zaświadczenia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Policji, straży gminnej (miejskiej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej i Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
26. 
Obowiązku przedstawienia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 tłumaczenia oryginału zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, na język polski przez tłumacza przysięgłego, o którym mowa w ust. 21, nie stosuje się do osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1025) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2022 r.
5 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 27 marca 2023 r. (Dz.U.2023.598) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2023 r.
6 § 3 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 marca 2023 r. (Dz.U.2023.598) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2023 r.
7 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 458 z 22.12.2021, str. 459, Dz. Urz. UE L 42 z 23.02.2022, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 72 z 07.03.2022, str. 7.