Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.139.762

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe w wysokości 375,86 tys. ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§  2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

PozycjaKod PCNWyszczególnienieWartość tys. ECU
1234
39093909Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych:
3909 40 00 0- Żywice fenolowe
ex3909 40 00 0Tłoczywo fenolowo-formaldehydowe na bazie żywic fenolowych41,38
74107410Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm:
- Bez podłoża:
7410 12 00 0- - Ze stopów miedzi
ex7410 12 00 0Folia miedziana ze stopów miedzi o podstawie brązu berylowego41,38
84838483Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):
8483 30- Obudowy łożysk, nie zawierające łożysk

tocznych; łożyska ślizgowe:

- - Pozostałe:
8483 30 90 0- - - Łożyska ślizgowe
ex8483 30 90 0Łożyska ślizgowe, wahliwe, spiekane z proszków brązu293,10