Ustanowienie dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.134.696

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1994 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1994 r. ustanawia się:
1)
dodatkowe kontyngenty ilościowe na przywóz niektórych towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego (Dz. U. Nr 32, poz. 119) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne,
2)
kontyngenty ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w wysokości określonej w tym załączniku, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 85, Nr 75, poz. 340, Nr 77, poz. 352, Nr 88, poz. 413, Nr 94, poz. 449 i 451 i Nr 129, poz. 642).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWE KONTYNGENTY CELNE

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość
11081108Skrobie; inulina:
- Skrobie:
1108 12 00 0- - Skrobia kukurydziana16.000 kg
1108 19- - Pozostałe skrobie:
1108 19 10 0- - - Skrobia z ryżu40.000 kg
12111211Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:
1211 10 00 0- Korzenie lukrecji5.000 kg
1211 90- Pozostałe:
1211 90 80 0- - Pozostałe
ex1211 90 80 0Korzeń wymiotnicy100 kg
ex1211 90 80 0Kłącze ciemiężycy500 kg
13011301Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i balsamy:
1301 20 00 0- Guma arabska200 kg
1301 90- Pozostałe:
1301 90 90- - Pozostałe:
1301 90 90 9- - - Pozostałe
ex1301 90 90 9Balsam peruwiański300 kg
13021302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 12 00 0- - Z lukrecji
ex1302 12 00 0Ekstrakt lukrecji110 kg
1302 19- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
1302 19 91 0- - - - Lecznicze
ex1302 19 91 0Ekstrakt belladonny300 kg
ex1302 19 91 0Ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej100 kg
- Śluzy i zagęszczacze,

modyfikowane lub nie,

pochodzące z produktów

roślinnych:

1302 31 00 0- - Agar-agar500 kg
15041504Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie:4.000 kg
1504 10- Trany rybie i ich frakcje:
1504 10 90 0- - Pozostałe
ex1504 10 90 0Tran
15051505Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymywane z niego (łącznie z lanoliną):
1505 90 00 0- Pozostałe
ex1505 90 00 0Lanolina1.000 kg
ex1505 90 00 0Euceryna200 kg
15081508Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:1.000 kg
1508 90- Pozostałe:
1508 90 90 0- - Pozostałe
ex1508 90 90 0Olej arachidowy
15151515Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
- Olej lniany i jego frakcje:
1515 19- - Pozostałe:
1515 19 90 0- - - Pozostałe:
ex1515 19 90 0Olej lniany1.300 kg
1515 30- Olej rycynowy i jego frakcje:
1515 30 90 0- - Pozostałe
ex1515 30 90 0Olej rycynowy800 kg
1515 90- Pozostałe:
- - Pozostałe oleje i ich

frakcje:

- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
1515 90 99 0- - - - - Pozostałe stałe i

płynne

ex1515 90 99 0Olej migdałowy300 kg
15201520Gliceryna, również zanieczyszczona; wody glicerynowe i ługi glicerynowe:20.000 kg
1520 90 00 0- Pozostałe, łącznie z gliceryną

syntetyczną

ex1520 90 00 0Gliceryna
15211521Woski roślinne (oprócz trójglicerydów), wosk pszczeli, inne woski owadzie i spermaced, nawet rafinowane lub barwione:
1521 90- Pozostałe:
- - Wosk pszczeli i inne woski

owadzie, nawet rafinowane lub

barwione

1521 90 99 0- - - Pozostałe
ex1521 90 99 0Wosk biały3.000 kg
ex1521 90 99 0Wosk żółty200 kg
21062106Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:1.000 kg
2106 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
2106 90 99 0- - - Pozostałe
ex2106 90 99 0Aspartam (substytut cukru)
23032303Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produktu cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek:1.500.000 kg
2303 10- Pozostałości z produkcji skrobi

i podobne pozostałości:

2303 10 90 0- - Pozostałe
ex2303 10 90 0Namok kukurydziany
25072507 00Kaolin i inne gliny kaolinowe, nawet wypalane:50.000 kg
2507 00 90 0- Pozostałe
ex2507 00 90 0Kaolin
25122512 00 00 0Skały krzemionkowe kopalne (np. ziemia okrzemkowa trypla i diatomid) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet wypalane, o pozornej gęstości 1 lub mniej900.000 kg
ex2512 00 00 0Ziemia okrzemkowa
25192519Naturalny węglan magnezowy (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana) nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem, inny tlenek magnezowy, nawet czysty:5.500 kg
2519 90- Pozostałe:
2519 90 10 0- - Tlenek magnezu, inny niż

wypalony naturalny węglan

magnezowy

ex2519 90 10 0Tlenek magnezu
25262526Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym); talk82.000 kg
2526 20 00 0- Rozdrobniony lub sproszkowany
ex2526 20 00 0Talk
27102710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:15.000 kg
- Oleje ciężkie:
- - Oleje smarujące; pozostałe

oleje:

- - - Do innych celów:
2710 00 89 0- - - - Oleje białe, parafina

ciekła

ex2710 00 89 0Olej parafinowy (parafina ciekła)
27122712Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione:
2712 10- Wazelina:
2712 10 90 0- - Pozostała1.500 kg
2712 20 00 0- Parafina zawierająca w masie

mniej niż 0,75% oleju

ex2712 20 00 0Parafina stała700 kg
27142714Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe:600 kg
2714 90 00 0- Pozostałe
ex2714 90 00 0Ichtiol
28012801Fluor, chlor, brom i jod:
2801 20 00 0- Jod1.200 kg
28022802 00 00 0Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna
ex2802 00 00 0Siarka strącona1.800 kg
ex2802 00 00 0Siarka sublimowana200 kg
28052805Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć:
- Metale alkaliczne:
2805 11 00 0- - Sód
ex2805 11 00 0Sód metaliczny30.000 kg
28102810 00 00 0Tlenki boru; kwasy borowe3.000 kg
ex2810 00 00 0Kwas borny
28112811Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Inne nieorganiczne związki

tlenowe niemetali:

2811 22 00 0- - Dwutlenek krzemu
ex2811 22 00 0Aerosil (Krzemionka koloidalna)3.500 kg
ex2811 22 00 0Żel krzemionkowy do chromatografii8 kg
28122812Halogenki i tlenohalogenki niemetali:300 kg
2812 10- Chlorki i tlenochlorki:
2812 10 90 0- - Pozostałe
ex2812 10 90 0Chlorek tionylu
28172817 00 00 0Tlenek cynkowy; nadtlenek cynkowy3.500 kg
ex2817 00 00 0Tlenek cynku
28232823 00 00 0Tlenki tytanu60 kg
ex2823 00 00 0Dwutlenek tytanu
28252825Hydrazyna i hydroksylamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali:
2825 10 00 0- Hydrazyna i hydroksyloamina

oraz ich sole nieorganiczne

ex2825 10 00 0Chlorowodorek hydroksylaminy300 kg
2825 90- Pozostałe
2825 90 10 0- - Tlenek, wodorotlenek i

nadtlenek wapnia

ex2825 90 10 0Tlenek wapnia300 kg
28272827Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki:
2827 10 00 0- Chlorek amonowy300 kg
2827 20 00 0- Chlorek wapniowy4.000 kg
- Pozostałe chlorki:
2827 31 00 0- - Magnezu100 kg
2827 33 00 0- - Żelaza150 kg
2827 36 00 0- - Cynku4.000 kg
2827 49- - Pozostałe:
2827 49 90 0- - - Pozostałe
ex2827 49 90 0Aminochlorek rtęci100 kg
- Bromki i tlenobromki:
2827 51 00 0- - Bromki sodu lub potasu
ex2827 51 00 0Bromek potasu100 kg
ex2827 51 00 0Bromek sodu600 kg
2827 59 00 0- - Pozostałe
ex2827 59 00 0Bromek wapnia5.200 kg
ex2827 59 00 0Bromek amonu500 kg
2827 60 00 0- Jodki i tlenojodki
ex2827 60 00 0Jodek sodu60 kg
ex2827 60 00 0Jodek potasu500 kg
28302830Siarczki i wielosiarczki:80 kg
2830 90- Pozostałe:
- - Siarczki:
2830 90 19 0- - - Pozostałe:
ex2830 90 19 0Czerwony siarczek rtęci
28312831Dwutioniny i sulfoksylany:20 kg
2831 10 00 0- Sodu
ex2831 10 00 0Rongalit
28322832Siarczyny; tiosiarczany:500 kg
2832 30 00 0- Tiosiarczany
ex2832 30 00 0Tiosiarczan sodu
28332833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):13.000 kg
- Siarczany sodowe:
ex2833 11 00 0Siarczan sodu
28342834Azotyny; azotany:
- Azotany:
2834 21 00 0- - Potasowy200 kg
2834 22 00 0- - Bizmutu130 kg
28362836Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:
2836 30 00 0- Wodorowęglan sodu (bikarbonat)450 kg
2836 50 00 0- Węglan wapniowy
ex2836 50 00 0Węglan wapnia100 kg
- Pozostałe:
2836 93 00 0- - Węglan bizmutu
ex2836 93 00 0Węglan bizmutawy zasadowy200 kg
2836 99- - Pozostałe:
- - - Węglany:
2836 99 11 0- - - - Magnezu; miedzi
ex2836 99 11 0Węglan magnezu600 kg
28402840Borany, nadborany:800 kg
2840 19 00 0- - Pozostały
ex2840 19 00 0Boraks (czteroboran sodowy)
28412841Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych:40 kg
2841 60- Manganiny, manganiany i

nadmanganiany:

2841 60 10 0- - Nadmanganian potasowy
28432843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet chemiczne nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych:
2843 10- Koloidy metali szlachetnych:
2843 10 10 0- - Srebra
ex2843 10 10 0Srebro koloidalne50 kg
- Związki srebra
2843 21 00 0- - Azotan srebra300 kg
2843 29 00 0- - Pozostałe
ex2843 29 00 0Białczan srebra150 kg
ex2843 29 00 0Acetylotaninoalbuminian srebra (Targezyna)200 kg
29022902Węglowodory cykliczne:300.000 kg
2902 30- Toluen:
2902 30 90 0- - Do innych celów
ex2902 30 90 0Toluen
29032903Chlorowcowane pochodne węglowodorów:
- Nasycone chlorowcowane pochodne

węglowodorów alifatycznych:

2903 12 00 0- - Dwuchlorometan (chlorek

metylenu)

80.000 kg
2903 19- - Pozostałe:
2903 19 90 0- - - Pozostałe
ex2903 19 90 0Wodzian chloralu200 kg
2903 30- Fluorowane, bromowane i

jodowane pochodne węglowodorów

alifatycznych:

2903 30 90 0- - Jodki
ex2903 30 90 0Jodek metylu1.200 kg
ex2903 30 90 0Jodoform150 kg
29042904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, także chlorowcowane:800 kg
2904 20- Pochodne zawierające grupy

tylko nitrowe lub tylko

nitrozowe:

2904 20 90 0- - Pozostałe
ex2904 20 90 0Dimetridazole
29052905Alkohole alifatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Nasycone alkohole

jednowodorotlenowe:

2905 11 00 0- - Metanol (alkohol metylowy)4.000.000 kg
2905 17 00 0- - Dodekanol-1 (alkohol

laurowy), heksadekanol-1

(alkohol cetylowy),

oktadekanol-1 (alkohol

stearynowy)

ex2905 17 00 0Alkohol cetylowy1.000 kg
- Diole:
2905 32 00 0- - Glikol propylenowy

(propanodiol-1,2)

1.000 kg
- Pozostałe alkohole

wielowodorotlenowe:

2905 43 00 0- - Mannit
ex2905 43 00 0D-Mannit10.000 kg
2905 44- - D-sorbit (sorbitol):
- - - W roztworze wodnym:
2905 44 19 0- - - - Pozostały
ex2905 44 19 0Sorbitol10.000 kg
ex2905 44 19 0Monoazotan izosorbidu1.000 kg
- - - Pozostały:
2905 44 99 0- - - - Pozostałe
ex2905 44 99 0Sorbit4.000 kg
2905 50- Chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne alkoholi

alifatycznych:

2905 50 10 0- - Nasyconych alkoholi

jednowodorotlenowych

ex2905 50 10 0Dwuchloroetanol2.000 kg
29062906Alkohole cykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Cykloalkanowe, cykloalkenowe i

cykloterpenowe:

2906 11 00 0- - Mentol600 kg
2906 13 00 0- - Sterole i inozyty
ex2906 13 00 0Cholesterol100 kg
2906 19 00 0- - Pozostałe
ex2906 19 00 0Chlorowodorek tramadolu600 kg
- Aromatyczne:
2906 21 00 0- - Alkohol benzylowy1.000 kg
29072907Fenole; fenoloalkohole:
- Monofenole
2907 11 00 0- - Fenol (hydroksybenzen) i jego

sole

ex2907 11 00 0Fenol200 kg
2907 19- - Pozostałe:
2907 19 90 0- - - Pozostałe
ex2907 19 90 0Tymol100 kg
- Polifenole:
2907 21 00 0- - Rezorcyna i jej sole
ex2907 21 00 0Rezorcyna600 kg
2907 29- - Pozostałe:
2907 29 90 0- - - Pozostałe
ex2907 29 90 0Cignolina (Dithranol)60 kg
29082908Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:
2908 10- Pochodne zawierające tylko

podstawniki chlorowcowe oraz

ich sole:

2908 10 90 0- - Pozostałe
ex2908 10 90 0Chloroksylenol60 kg
ex2908 10 90 0P-Chlorometaksylenol30 kg
ex2908 10 90 0Chlorokrezol50 kg
29092909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie niezdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2909 50- Eterofenole,

eteroalkoholofenole oraz ich

chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2909 50 10 0- - Gwajakol oraz

gwajakolosulfonian potasu

ex2909 50 10 0Gwajakol200 kg
ex2909 50 10 0Sulfogwajakolan potasu300 kg
29122912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:
- Aldehydy alifatyczne bez innej

tlenkowej grupy funkcyjnej:

2912 11 00 0- - Metanal (formaldehyd)
ex2912 11 00 0Formaldehyd roztwór300 kg
2912 60 00 0- Paraformaldehyd300 kg
29142914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Ketony alifatyczne bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej:

2914 13 00 0- - 4-Metylopentanon-2 (keton

metylowoizobutylowy)

ex2914 13 00 0Metyloizobutyloketon80.000 kg
- Ketony cykloalkanowe,

cykloalkenowe lub

cykloterpenowe bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej:

2914 21 00 0- - Kamfora900 kg
29152915Nasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwas octowy i jego sole;

bezwodnik octowy:

2915 21 00 0- - Kwas octowy
ex2915 21 00 0Kwas octowy lodowaty800 kg
2915 70 25 0- - Kwas stearynowy6.000 kg
2915 70 30 0- - Sole kwasu stearynowego
ex2915 70 30 0Stearynian magnezu5.500 kg
2915 90- Pozostałe:
2915 90 20 0- - Mrówczan chloru
ex2915 90 20 0Chloromrówczan etylu1.000 kg
29162916Nienasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe, cykliczne kwasy jednokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Aromatyczne jednokarboksylowe

kwasy, ich bezwodniki,

halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy oraz ich

pochodne:

2916 31 00 0- - Kwas benzoesowy, jego sole i

estry

ex2916 31 00 0Benzoesan sodowy600 kg
ex2916 31 00 0Kwas benzoesowy150 kg
2916 33- - Kwas fenylooctowy, jego sole

i estry:

2916 33 10 0- - - Kwas fenylooctowy i jego

sole

ex2916 33 10 0Fenylooctan potasu130.000 kg
29182918Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwasy karboksylowe z alkoholową

grupą funkcyjną, ale bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej, ich

bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne:

2918 11 00 0- - Kwas mlekowy, jego sole i

estry

ex2918 11 00 0Kwas mlekowy800 kg
2918 12 00 0- - Kwas winowy300 kg
2918 15 00 0- - Sole i estry kwasu

cytrynowego

ex2918 15 00 0Cytrynian bizmutawy600 kg
ex2918 15 00 0Cytrynian sodowy180 kg
2918 16 00 0- - Kwas glukonowy, jego sole i

estry

ex2918 16 00 0Glukonian potasu100 kg
ex2918 16 00 0Glukonian wapnia30.400 kg
ex2918 16 00 0Glukonian żelazowy20.000 kg
- Kwasy karboksylowe z fenolową

grupą funkcyjną, ale bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej, ich

bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne:

2918 21 00 0- - Kwas salicylowy i jego sole
ex2918 21 00 0Kwas salicylowy500 kg
2918 22 00 0- - Kwas o-acetylosalicylowy,

jego sole i estry

ex2918 22 00 0Kwas acetylosalicylowy80 kg
2918 29- - Pozostałe:
2918 29 50 0- - - Kwas galusowy, jego sole i

estry

ex2918 29 50 0Bizmutawy galusan zasadowy150 kg
2918 29 90 0- - - Pozostałe
2918 30 00 0- Kwasy karboksylowe z aldehydową

lub ketonową grupą funkcyjną,

ale bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej, ich bezwodniki,

halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy oraz ich pochodne

ex2918 30 00 0Acetylooctan etylu11.000 kg
ex2918 30 00 0Acetylooctan metylu7.000 kg
2918 90 00 0- Pozostałe
ex2918 90 00 0Naproxen3.400 kg
29202920Estry pozostałych kwasów nieorganicznych (bez estrów chlorowcowodorów) i ich sole; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:20.000 kg
2920 90- Pozostałe:
2920 90 10 0- - Estry kwasu siarkowego i

węglowego, ich sole oraz ich

chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne

ex2920 90 10 0Siarczan dwumetylu
29212921Związki z aminową grupą funkcyjną:
- Alifatyczne jednoaminy i ich

pochodne; ich sole

2921 19- - Pozostałe:
2921 19 90 0- - - Pozostałe
ex2921 19 90 0N-Butyloamina40.000 kg
ex2921 19 90 0N-Propyloamina20.000 kg
29222922Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:
- Aminoalkohole, ich etery i

estry, inne niż zawierające

więcej niż jeden rodzaj

tlenowej grupy funkcyjnej; ich

sole:

2922 19 00 0- - Pozostałe
ex2922 19 00 0N-Metyloglukamina10.000 kg
ex2922 19 00 0Tamoksyfen20 kg
- Aminokwasy i ich estry, inne

niż zawierające więcej niż

jeden rodzaj tlenowej grupy

funkcyjnej; ich sole:

2922 49- - Pozostałe:
2922 49 50 0- - - Kwas antranilowy (2-

aminobenzoesowy) i jego

sole

ex2922 49 50 0Anestezyna600 kg
2922 49 80 0- - - Pozostałe
ex2922 49 80 0Tryptofan -L700 kg
ex2922 49 80 0Pantokaina150 kg
ex2922 49 80 0Chlorowodorek polokainy20.000 kg
2922 50 00 0- Aminoalkoholofenole,

fenoloaminokwasy i inne związki

aminowe z tlenową grupą

funkcyjną

ex2922 50 00 0Atenolol500 kg
29232923Czwartorzędowe sole amonowe i wodorotlenki; lecytyny i inne fosfoaminolipidy:
2923 20 00 0Lecytyny i inne fosfoaminolipidy
ex2923 20 00 0Lecytyna2.500 kg
2923 90 00 0- Pozostałe
ex2923 90 00 0Chlorowodorek betainy1.500 kg
29242924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego:
2924 10 00 0- Amidy alifatyczne (łącznie z

karbaminianami alifatycznymi)

oraz ich pochodne; ich sole:

ex2924 10 00 0Dwumetyloformamid1.500 kg
- Amidy cykliczne (łącznie z

karbaminianami cyklicznymi)

oraz ich pochodne; ich sole:

2924 29- - Pozostałe:
2924 29 30 0- - - Paracetamol (INN)1.600 kg
2924 29 90 0- - - Pozostałe
ex2924 29 90 0o-Etoksybenzamid30.000 kg
ex2924 29 90 0Sulpiryd1.200 kg
29252925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną:60.000 kg
- Imidy i ich pochodne; ich sole:
2925 19- - Pozostałe:
2925 19 90 0- - - Pozostałe
ex2925 19 90 0Piracetam
29262926Związki z nitrylową grupą funkcyjną:
2926 90- Pozostałe:
2926 90 90 0- - Pozostałe:
ex2926 90 90 0Cimetydyna100 kg
ex2926 90 90 0Verapamil1.000 kg
29302930Organiczne związki siarki:700 kg
2930 90- Pozostałe:
2930 90 10 0- - Cysteina, cystyna i ich

pochodne

ex2930 90 10 0Acetylocysteina -N
29312931Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne:4.000 kg
2931 00 50 0- Organiczne związki krzemowe
ex2931 00 50 0Hexametyldisilazane
29322932Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) tlenu:3.000 kg
- Związki zawierające

nieskondensowany pierścień

furanowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2932 19 00 0- - Pozostałe
ex2932 19 00 0Amiodaron
29332933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu; kwasy nukleinowe i ich sole:
- Związki zawierające

nieskondensowany pierścień

pirazolowy (nawet uwodorniony)

w strukturze:

2933 11- - Fenazon (antypiryna) i jego

pochodne:

2933 11 10 0- - - Propyfenazon (INN)2.000 kg
2933 11 90 0- - - Pozostałe
ex2933 11 90 0Antypiryna400 kg
ex2933 11 90 0Amidopiryna60 kg
ex2933 11 90 0Pyralgina3.200 kg
ex2933 11 90 0Nowalgina500 kg
- Związki zawierające

nieskondensowany pierścień

imidazolowy (nawet uwodorniony)

w strukturze:

2933 21 00 0- - Hydantoina i jej pochodne
ex2933 21 00 0Dwubromantyna1.000 kg
- Związki zawierające pierścień

pirymidynowy (nawet

uwodorniony) lub pierścień

piperazynowy w strukturze;

kwasy nukleinowe i ich sole:

2933 51- - Malonylomocznik (kwas

barbiturowy) i jego pochodne;

jego sole:

2933 51 90 0- - - Pozostałe
ex2933 51 90 0Allobarbital4.000 kg
2933 59- - Pozostałe:
2933 59 90 0- - - Pozostałe
ex2933 59 90 0Piperazyna56 kg
ex2933 59 90 0Betahydroksyetylopiperazyna6.000 kg
ex2933 59 90 0Winian pyrantelu300 kg
ex2933 59 90 0Metylotiouracyl50 kg
ex2933 59 90 0Acyklovir300 kg
ex2933 59 90 0Trimetoprim2.000 kg
ex2933 59 90 01,2-Dimetylo-1,4,5,6-Tetrahydropirymidyna20.000 kg
2933 90- Pozostałe:
2933 90 30 0- - Indol, 3-metyloindol

(skatol), 6-allilo-6,7-

dwuwodoro-5H-dwubenz [c,e]

azepina (azapetyna),

chlorodwuazoepoksyd (INN),

dekstrometorfan (INN),

fenindamina (INN) i ich sole;

chlorowodorek imipraminy

(INNM)

ex2933 90 30 0Dekstrometorphan bromowodorek250 kg
ex2933 90 30 0N-Tlenek lorazepamu80 kg
2933 90 80 0- - Pozostałe
ex2933 90 80 0Indometacyna700 kg
ex2933 90 80 0Captopril300 kg
29342934Pozostałe związki heterocykliczne:
2934 10 00 0- Związki zawierające

nieskondensowany pierścień

tiazolowy (nawet uwodorniony) w

strukturze

ex2934 10 00 0Chlorowodorek lewamizolu400 kg
2934 90- Pozostałe:
2934 90 40 0- - Furazolidon (INN)2.000 kg
29352935 00 00 0Sulfonamidy
ex2935 00 00 0Sulfametoksazol3.000 kg
ex2935 00 00 0Sulfatiazol700 kg
29362936Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku:
2936 10 00 0- Prowitaminy, nie zmieszane
ex2936 10 00 0Beta-karoten200 kg
- Witaminy i ich pochodne, nie

zmieszane:

2936 24 00 0- - D- lub DL-kwas pantotenowy

(witamina B3 lub witamina B5)

i jego pochodne

ex2936 24 00 0D-Pantotenian wapnia800 kg
2936 27 00 0- - Witamina C i jej pochodne
ex2936 27 00 0Witamina C10.000 kg
2936 28 00 0- - Witamina E i jej pochodne
ex2936 28 00 0Witamina E1.400 kg
2936 29- - Pozostałe witaminy i ich

pochodne:

2936 29 90 0- - - Pozostałe
ex2936 29 90 0Witamina D32 kg
29372937Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne, używane głównie jako hormony; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony:
- Hormony kory nadnerczy i ich

pochodne:

2937 21 00 0- - Kortizon, hydrokortizon,

prednison (dehydrokortizon) i

prednisolon

(dehydrohydrokortizon)

ex2937 21 00 0Hydrokortizon60 kg
ex2937 21 00 0Prednisolon100 kg
2937 22 00 0- - Chlorowcowane pochodne

hormonów kory nadnerczy

ex2937 22 00 0Deksametazon20 kg
29382938Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i inne pochodne:4.000 kg
2938 10 00 0- Rutyna (rutin) i jej pochodne
ex2938 10 00 0Rutyna
29392939Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne:
2939 10 00 0- Alkaloidy opium i ich pochodne;

ich sole

ex2939 10 00 0Fosforan kodeiny200 kg
- Alkaloidy kory chinowej i ich

pochodne; ich sole:

2939 21- - Chinina i jej sole:
2939 21 10 0- - - Chinina i siarczan chininy
ex2939 21 10 0Chinina20 kg
2939 30 00 0- Kofeina i jej sole
ex2939 30 00 0Benzoesan kofeino-sodowy50 kg
ex2939 30 00 0Kofeina100.000 kg
ex2939 30 00 0Salicylan kofeino-sodowy80 kg
2939 40- Efedryny i ich sole:
2939 40 10 0- - Efedryna i jej sole
ex2939 40 10 0Chlorowodorek efedryny100 kg
2939 50- Teofilina i aminofilina

(teofilino-etylenodwuamina) i

ich pochodne; ich sole:

2939 50 10 0- - Teofilina i aminofilina

(teofilino-etylenodwuamina);

ich sole

ex2939 50 10 0Pentoksyfilina5.000 kg
ex2939 50 10 0Aminofilina40 kg
ex2939 50 10 0Teofilina80 kg
2939 60- Alkaloidy sporyszu i ich

pochodne; ich sole:

2939 60 90 0- - Pozostałe
ex2939 60 90 0Nicergolina150 kg
2939 90- Pozostałe:
2939 90 90 0- - Pozostałe
ex2939 90 90 0Bromowodorek homatropiny10 kg
ex2939 90 90 0Teobromina60 kg
ex2939 90 90 0Pilokarpina30 kg
ex2939 90 90 0Homatropina10 kg
ex2939 90 90 0Siarczan atropiny5 kg
ex2939 90 90 0Bromowodorek skopolaminy3 kg
ex2939 90 90 0Podofilina (żywica podofilinowa)30 kg
29412941Antybiotyki:
2941 10- Penicyliny i ich pochodne ze

strukturą kwasu penicylanowego;

i ich sole:

2941 10 20 0- - Ampicillin (INN),

metampicillin

(INN),piampicillin (INN) i

ich sole

ex2941 10 20 0Ampicilina sól sodowa2.000 kg
2941 10 90 0- - Pozostałe
ex2941 10 90 0Cefradyna2.000 kg
2941 20- Streptomycyny i ich pochodne;

ich sole:

2941 20 90 0- - Pozostałe
ex2941 20 90 0Siarczan gentamycyny3.510 kg
2941 30 00 0- Tetracykliny i ich pochodne;

ich sole

ex2941 30 00 0Oksytetracyklina1.000 kg
ex2941 30 00 0Tetracykliny chlorowodorek65 kg
2941 50 00 0- Erytromycyna i jej pochodne;

ich sole

ex2941 50 00 0Erytromycyna620 kg
2941 90 00 0- Pozostałe
ex2941 90 00 0Nystatyna20 kg
ex2941 90 00 0Siarczan neomycyny40 kg
ex2941 90 00 0Winian tylozyny400 kg
31023102Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:3.000.000 kg
3102 30- Azotan amonowy, nawet w

roztworze wodnym:

3102 30 90 0- - Pozostały
ex3102 30 90 0Ammonnitrat - saletra amonowa
31043104Nawozy potasowe mineralne lub chemiczne:4.300 kg
3104 20- Chlorek potasowy:
3104 20 90 0- - Z zawartością potasu w masie

w przeliczeniu na K2O powyżej

62% suchego bezwodnego

produktu

32013201Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i inne pochodne90 kg
3201 30 00 0- Ekstrakt z dębu lub kasztana
ex3201 30 00 0Kwas taninowy
32043204Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu na bazie syntetycznych środków barwiących, organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluoroscencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet o określonej budowie chemicznej:
- Syntetyczne organiczne środki

barwiące oraz preparaty oparte

na nich, jak wyszczególniono w

uwadze 3 do niniejszego działu

3204 14 00 0- - Barwniki bezpośrednie oraz

preparaty na ich bazie

ex3204 14 00 0Fiolet krystaliczny200 kg
3204 90 00 0- Pozostałe
ex3204 90 00 0Barwniki różne500 kg
32053205 00 00 0Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu:50 kg
ex3205 00 00 0Lak pomarańczowy
33013301Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach nielotnych olejkach, woskach, lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:
- Olejki eteryczne z owoców

cytrusowych:

3301 13- - Cytrynowy:
3301 13 90 0- - - Odterpenowany15 kg
- Olejki eteryczne inne niż z

owoców cytrusowych:

3301 23- - Lawendowy
3301 23 10 0- - - Nie odterpenowany45 kg
3301 24- - Mięty pieprzowej (Mentha

piperita):

3301 24 10 0- - - Nie odterpenowany
ex3301 24 10 0Olejek miętowy6.300 kg
3301 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
3301 29 91 0- - - - Odterpenowane
ex3301 29 91 0Olejek anyżowy65 kg
ex3301 29 91 0Olejek eukaliptusowy130 kg
ex3301 29 91 0Olejek koprowy30 kg
ex3301 29 91 0Olejek sosnowy65 kg
ex3301 29 91 0Olejek tymiankowy15 kg
ex3301 29 91 0Olejek tatarakowy10 kg
33023302Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle:
3302 10 00 0- Stosowane w przemyśle

spożywczym i do produkcji

napojów

ex3302 10 00 0Aromaty różne3.000 kg
34023402Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
- Substancje organiczne

powierzchniowo czynne, nawet

przygotowane do sprzedaży

detalicznej:

3402 11 00 0- - Anionowe
ex3402 11 00 0Laurylosiarczan sodu800 kg
3402 13 00 0- - Niejonowe
ex3402 13 00 0Tween1.000 kg
35053505Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:900 kg
3505 10- Dekstryny i inne modyfikowane

skrobie:

- - Inne modyfikowane skrobie:
3505 10 50 0- - - Skrobie, estryfikowane lub

eteryfikowane

ex3505 10 50 0Sól sodowa karboksymetyloskrobii
35063506Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone, produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie przekraczające masy netto 1 kg:82.000 kg
- Pozostałe:
3506 91 00 0- - Spoiwa na bazie kauczuku lub

tworzyw sztucznych (łącznie

ze sztucznymi żywicami)

ex3506 91 00 0Kleje (mieszanina kauczuku i tworzyw sztucznych)
35073507Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:280 kg
3507 90 00 0- Pozostałe
ex3507 90 00 0Pepsyna
38023802Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne:
3802 10 00 0- Węgiel aktywowany
ex3802 10 00 0Węgiel aktywny6.500 kg
3802 90 00 0- Pozostałe
ex3802 90 00 0Veegum200 kg
38053805Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz inne oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dwupenten; terpentyna posiarczynowa i inny surowy para-cymen; olejek sosnowy zawierający alfa-terpinol jako główny składnik:
3805 10- Terpentyny balsamiczne,

ekstrakcyjne lub siarczanowe:

3805 10 10 0- - Terpentyna balsamiczna600 kg
ex3805 10 10 0Olejek terpentynowy600 kg
38233823Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych) gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:8.000 kg
3823 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3823 90 91 0- - - Produkty i preparaty do

użytku farmaceutycznego lub

chirurgicznego

ex3823 90 91 0Opadry Enteric
39013901Polimery etylenu, w formach podstawowych:400.000 kg
3901 10- Polietylen o gęstości poniżej

0,94:

3901 10 10 0- - Polietylen liniowy
ex3901 10 10 0Polietylen LITEN MB-62 granulat
39033903Polimery styrenu, w formach podstawowych:
3903 30 00 0- Kopolimery akrylonitryl-

butadien-styren (ABS)

ex3903 30 00 0Polimery styrenu50.000 kg
ex3903 30 00 0Kopolimery ABS22.000 kg
39043904Polimery chlorku winylu lub innych chlorowcowanych alkenów, w formach podstawowych:130.000 kg
- Pozostały polichlorek winylu:
3904 22 00 0- - Uplastyczniony
ex3904 22 00 0Polichlorek winylu
39053905Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych:11.000 kg
3905 90 00 0- Pozostałe
ex3905 90 00 0Poliwinylopirolidon (Kolidon)
39063906Polimery akrylowe w formach podstawowych:
3906 90 00 0- Pozostałe
ex3906 90 00 0Carbopol 9344.000 kg
ex3906 90 00 0Eudragit5.000 kg
ex3906 90 00 0Superabsorbent240.000 kg
39073907Poliacetale, inne polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych:
3907 20- Pozostałe polietery:
- - Alkohole polieterowe:
3907 20 11 0- - - Glikole poli(oksy)etylenowe
ex3907 20 11 0Glikol polioksyetylenowy (różne)2.000 kg
ex3907 20 11 0Glikol polietylenowy (różne)5.600 kg
39103910 00 00 0Silikony w formach podstawowych7.500 kg
ex3910 00 00 0Olej silikonowy sag 471
39123912Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
3912 20- Azotany celulozy (łącznie z

kolodiami):

- - Nieuplastycznione:
3912 20 11 0- - - Kolodia i celloidyn
ex3912 20 11 0Kolodium 4%500 kg
- Etery celulozy:
3912 31 00 0- - Karboksymetyloceluloza i jej

sole

ex3912 31 00 0Nymcel500 kg
3912 39- - Pozostałe:
3912 39 10 0- - - Etyloceluloza2.000 kg
3912 39 90 0- - - Pozostałe
ex3912 39 90 0Hydroksypropyloceluloza5.000 kg
ex3912 39 90 0Hydroksyetyloceluloza1.000 kg
ex3912 39 90 0Hydroksypropylometyloceluloza9.000 kg
3912 90- Pozostałe:
3912 90 10 0- - Estry celulozy
ex3912 90 10 0Vitacel30.000 kg
39203920Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:2.000 kg
- Z celulozy lub jej chemicznych

pochodnych:

3920 71- - Z celulozy regenerowanej:
- - - Arkusze, błony lub taśmy,

nawet zwinięte, o grubości

poniżej 0,75 mm

3920 71 11 0- - - - Nie drukowane
ex3920 71 11 0Celofan
39213921Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:
- Komórkowe:
3921 12 00 0- - Z polimerów chlorku winylu
ex3921 12 00 0Folia PCV z polimerów chlorku winylu1.200 kg
3921 90- Pozostałe:
3921 90 90 0- - Pozostałe
ex3921 90 90 0Folia do nadruku skali strzykawki20.000 kg
39233923Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywy, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych:1.100 kg
- Worki, torby (łącznie ze

stożkami):

3923 21 00 0- - Z polimerów etylenu
ex3923 21 00 0Torby polietylenowe sterylne
40014001Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:30.000 kg
4001 10 00 0- Naturalny lateks kauczukowy,

nawet wstępnie wulkanizowany

ex4001 10 00 0Mleczko kauczukowe
40074007 00 00 0Wulkanizowana nić kauczukowa i sznurek14.000 kg
ex4007 00 00 0Gumka (wulkanizowana nić kauczukowa)
40164016Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego:15.000 kg
- Pozostałe:
4016 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - Pozostałe:
4016 99 89 0- - - - - - Pozostałe
ex4016 99 89 0Korki gumowe
48054805Pozostałe nie powlekane papiery i kartony w zwojach lub arkuszach:14.000 kg
- Papier i karton wielowarstwowy:
4805 29- - Pozostałe:
4805 29 90 0- - - Pozostałe
ex4805 29 90 0Papier do sterylizacji
48114811Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powlekane, impregnowane, barwione powierzchniowo, ozdobione lub drukowane powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach w wyjątkiem wyrobów z pozycji nr 4803, 4809, 4810 lub 4818:
- Papier i tektura powlekane,

impregnowane lub powlekane

tworzywami sztucznymi (z

wyłączeniem powleczonych

klejami):

4811 39 00 0- - Pozostałe
ex4811 39 00 0Papier powlekany PE z nadrukiem20.000 kg
4811 90- Pozostałe papiery, tektura,

wata celulozowa oraz wstęgi z

włókien celulozowych:

4811 90 90 0- - Pozostałe
ex4811 90 90 0Papier100.000 kg
48234823Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych:10.000 kg
- Papier podgumowany lub z

naniesioną warstwą kleju,

w postaci pasków lub zwojów:

4823 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Przycięte do rozmiaru lub

kształtu:

- - - - - Pozostałe:
4823 90 79 0- - - - - - Pozostałe
ex4823 90 79 0Klipsy papierowe Dexon (do łączenia nici)
56035603Włókniny, impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:300.000 kg
- Pozostałe, o masie metra

kwadratowego:

5603 00 91 0- - 25 g lub poniżej
ex5603 00 91 0Włóknina
70107010Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki ze szkła, w rodzaju używanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane:2.000.000 szt.
7010 90- Inne:
- - Pozostałe:
- - - Pojemniki w rodzaju

używanych do transportu lub

pakowania towarów:

- - - - Pozostałe, o pojemności

nominalnej:

- - - - - Mniej niż 2,5 litra:
- - - - - - Do produktów

farmaceutycznych, o

poj. nominalnej:

7010 90 71 0- - - - - - - Powyżej 0,055 litra
ex7010 90 71 0Butelki farmaceutyczne
70177017Szklane wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, nawet skalowane lub kalibrowane:10.000 kg
7017 90 00 0- Pozostałe
ex7017 90 00 0Butelki a 300 ml
73107310Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali o pojemności nie przekraczającej 300 litrów, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne:240.000 kg
7310 21- - Puszki, które mają być

zamykane przez lutowanie lub

obciskanie:

- - - Pozostałe, o grubości

ścianki:

7310 21 91 0- - - - Poniżej 0,5 mm
ex7310 21 91 0Puszki z nadrukiem
76077607Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, kartonem, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym) o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm:
- Bez podłoża:
7607 19- - Pozostała:
7607 19 10 0- - - O grubości poniżej 0,021

mm:

72.000 kg
7607 20- Na podłożu:
7607 20 10 0- - O grubości (bez podłoża)

poniżej 0,021 mm

90.000 kg
84218421Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:60 kg
- Urządzenia i aparatura do

filtrowania lub oczyszczania

cieczy:

8421 21- - Do filtrowania lub

oczyszczania wody:

8421 21 90 0- - - Pozostałe
ex8421 21 90 0Filtry, wkłady filtracyjne, elementy
90189018Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku:12.500 kg
9018 90- Pozostałe narzędzia i

przyrządy:

9018 90 30 0- - Urządzenia do dializy

(sztuczne nerki, dializatory)

ex9018 90 30 0Detale z tworzyw sztucznych na przyłącza hemodializy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość
02060206Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone:
- Wołowe mrożone
0206 22- - Wątroby:
0206 22 10 0- - - Przeznaczone do produkcji

wyrobów farmaceutycznych

ex0206 22 10 0Wątroba wołowa50.000 kg
0206 29- - Pozostałe:
0206 29 10 0- - - Przeznaczone do produkcji

wyrobów farmaceutycznych

ex0206 29 10 0Płaty płuc wołowe1.000.000 kg
04070407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:100.000 szt.
- Drobiu:
- - Wylęgowe:
0407 00 19 0- - - Pozostałe
ex0407 00 19 0Jaja wylęgowe SPF
05100510 00Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć nawet suszona; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane:820.000 kg
ex0510 00 10 0Trzustka
09020902Herbata, nawet aromatyzowana:8.000 kg
0902 40 00 0- Pozostała herbata czarna

(fermentowana) i inna herbata

częściowo fermentowana

ex0902 40 00 0Liście herbaty czarnej
12111211Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:
1211 90- Pozostałe:
1211 90 80 0- - Pozostałe
ex1211 90 80 0Liście mącznicy10.000 kg
ex1211 90 80 0Korzeń pierwiosnka2.500 kg
13021302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 19- - Pozostałe:110 kg
1302 19 10 0- - - Z Quassia amara; aloesu i

manny

ex1302 19 10 0Ekstrakt aloesu8.000 kg
- - - Pozostałe:
1302 19 91 0- - - - Lecznicze
ex1302 19 91 0Suchy wyciąg z rumianku75 kg
17021702Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:
1702 90- Inne, łącznie z cukrem

inwertowanym:

1702 90 50 0- - Maltodekstryna i syrop

maltodekstrynowy

ex1702 90 50 0Nutramigen baza61.000 kg
ex1702 90 50 0Lofenalac baza23.000 kg
ex1702 90 50 0Portagen baza20.000 kg
ex1702 90 50 0Prosobee baza400.000 kg
21062106Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2106 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
2106 90 99 0- - - Pozostałe
ex2106 90 99 0Preparat aminokwasowy3.200 kg
ex2106 90 99 0Preparat cynkowo-miedziowy150 kg
ex2106 90 99 0Preparat mineralny120 kg
ex2106 90 99 0Preparat witaminowo-taurynowy150 kg
ex2106 90 99 0Preparat żelazawy20 kg
ex2106 90 99 0Preparat żalazowy900 kg
ex2106 90 99 0Preparat żelazowo-mineralny80 kg
28032803 00Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone):8.500 kg
2803 00 90 0- Pozostałe
ex2803 00 90 0Sadza SRF N-772
28122812Halogenki i tlenohalogenki niemetali:100.000 kg
2812 10- Chlorki i tlenochlorki:
2812 10 90 0- - Pozostałe
ex2812 10 90 0Chlorek sulfurylu
28182818Elektrokorund (korund sztuczny), nawet nie zdefiniowany chemicznie; tlenek glinowy; wodorotlenek glinowy:800 kg
2818 20 00 0- Tlenek glinowy inny niż

elektrokorund

28252825Hydrazyna i hydroksylamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali:20.000 kg
2825 10 00 0- Hydrazyna i hydroksyloamina oraz

ich sole nieorganiczne

ex2825 10 00 0Siarczan hydrazyny
28292829Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany:15 kg
2829 90- Pozostałe:
2829 90 90 0- - Pozostałe
ex2829 90 90 0Nadjodan sodowy
28302830Siarczki i wielosiarczki:1.000 kg
2830 10 00 0- Siarczki sodu
28332833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):
- Pozostałe siarczany:
2833 29- - Pozostałe:
2833 29 50 0- - - Siarczan żelaza40.000 kg
2833 29 90 0- - - Pozostałe
ex2833 29 90 0Magaldrat5.000 kg
28352835Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany:
- Fosforany:
2835 22 00 0- - Jedno- lub dwusodowy
ex2835 22 00 0Fosforan jednosodowy200 kg
ex2835 22 00 0Fosforan dwusodowy100 kg
2835 25- - Wodoroortofosforan wapniowy

(fosforan dwuwapniowy):

2835 25 10 0- - - Z zawartością fluoru w masie

mniejszą niż 0,005% w suchym

bezwodnym produkcie

201.000 kg
2835 25 90 0- - - Z zawartością fluoru w masie

0,005% lub więcej, ale mniej

niż 0,2% w suchym bezwodnym

produkcie

ex2835 25 90 0Fosforan wapnia II-zasadowy uwodniony41.000 kg
28382838 00 00 0Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany60.000 kg
ex2838 00 00 0Rodanek sodu
28422842Inne sole kwasów lub nadtlenokwasów nieorganicznych, wyłączając azydki:4 kg
2842 90- Pozostałe:
2842 90 10 0- - Sole, podwójne sole i sole

złożone kwasów selenu i

telluru

ex2842 90 10 0Selenin sodu
29022902Węglowodory cykliczne:0,20 kg
2902 90- Pozostałe:
2902 90 10 0- - Naftalen i antracen
ex2902 90 10 0Antracen
29032903Chlorowcowane pochodne węglowodorów:
- Nasycone chlorowcowane pochodne

węglowodorów alifatycznych:

2903 11 00 0- - Chlorometan (chlorek metylu) i

chloroetan (chlorek etylu)

ex2903 11 00 0Chlorek etylu5.000 kg
2903 13 00 0- - Chloroform (trójchlorometan)200.000 kg
2903 30- Fluorowane, bromowane i jodowane

pochodne węglowodorów

alifatycznych:

2903 30 38 0- - - Pozostałe
ex2903 30 38 0Dwubromobutan12 kg
29052905Alkohole alifatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Diole:
2905 39- - Pozostałe:
2905 39 90 0- - - Pozostałe
ex2905 39 90 0Cis buten 2 diol 1,435.000 kg
2905 50- Chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne alkoholi alifatycznych:

2905 50 90 0- - Alkoholi wielowodorotlenowych
ex2905 50 90 0Laktosorbonit2.000 kg
29062906Alkohole cykliczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:800 kg
- Cykloalkanowe, cykloalkenowe i

cykloterpenowe:

2906 19 00 0- - Pozostałe
ex2906 19 00 0Chlorowodorek ambroksolu
29072907Fenole; fenoloalkohole:
- Menofenole:
2907 12 00 0- - Krezole i ich sole
ex2907 12 00 0Trójkrezol30 kg
2907 22- - Hydrochinon (chinol) i jego

sole:

2907 22 90 0- - - Pozostałe
ex2907 22 90 0p-Metoksyetylofenol10.000 kg
29092909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie niezdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:0,10 kg
2909 20 00 0- Cykloalkanowe, cykloalkenowe i

cykloterpenowe etery i ich

chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne

ex2909 20 00 0Eter koronowy (18-Crown-6)
29122912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:
- Aldehydy alifatyczne bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej

2912 13 00 0- - Butanal-1 (aldehyd masłowy,

normalny izomer)

ex2912 13 00 0Aldehyd masłowy2 kg
- Aldehydoetery, aldehydofenole i

aldehydy z inną tlenową grupą

funkcyjną:

2912 49 00 0- - Pozostałe
ex2912 49 00 02-karboksybenzaldehyd9 kg
29142914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Ketony alifatyczne bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej:

2914 11 00 0- - Aceton130.000 kg
- Ketony cykloalkanowe,

cykloalkenowe lub cykloterpenowe

bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2914 29 00 0- - Pozostałe
ex2914 29 00 0Cyklopentanon20 kg
2914 70- Chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2914 70 90 0- - Pozostałe
ex2914 70 90 02-Amino-5-chloro-2-fluorobenzofenon15 kg
29152915Nasycone alifatyczne kwasy jednokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2915 40 00 0- Kwasy jedno-, dwu-, lub

trójchlorooctowe, ich sole i

estry

ex2915 40 00 0Chlorooctan metylu300.000 kg
2915 90- Pozostałe:
2915 90 80 0- - Pozostałe
ex2915 90 80 0Kwas fenylomasłowy20 kg
ex2915 90 80 0Kwas kaprynowy400 kg
ex2915 90 80 0Chlorek kwasu kaprynowego50 kg
29172917Kwasy wielokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:1.500 kg
- Alifatyczne kwasy

wielokarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy i ich pochodne:

2917 19- - Pozostałe:
2917 19 90 0- - - Pozostałe
ex2917 19 90 0Rewocid SBU 185
29182918Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Kwasy karboksylowe z alkoholową

grupą funkcyjną ale bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej, ich

bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne:

2918 13 00 0- - Sole i estry kwasu winowego
ex2918 13 00 0Metoprolol300 kg
2918 19- - Pozostałe:
2918 19 90 0- - - Pozostałe
ex2918 19 90 0Flumequine 90%1.500 kg
- Kwasy harboksylowe z fenolową

grupą funkcyjną, ale bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej, ich

bezwodniki, halogenki,

nadtlenki, nadtlenokwasy i ich

pochodne:

2918 21 00 0- - Kwas salicylowy i jego sole
ex2918 21 00 0Salicylan dwuetyloaminy600 kg
2918 23- - Pozostałe estry kwasu

salicylowego i ich sole:

2918 23 90 0- - - Pozostałe
ex2918 23 90 0Spirosal3.000 kg
2918 29- - Pozostałe:
2918 29 50 0- - - Kwas galusowy, jego sole i

estry

1.000 kg
2918 29 90 0- - - Pozostałe
ex2918 29 90 0Kwas Beta-Hydroksynaftoesowy20.000 kg
ex2918 29 90 0Kwas 5-aminosalicylowy1.500 kg
29212921Związki z aminową grupą funkcyjną:
- Alifatyczne jednoaminy i ich

pochodne; ich sole:

2921 11- - Metyloamina, dwu- lub

trójmetyloamina oraz ich sole:

2921 11 10 0- - - Metyloamina, dwu- lub

trójmetyloamina

ex2921 11 10 0Monometyloamina gazowa3.000 kg
- Alifatyczne poliaminy i ich

pochodne; ich sole:

2921 29 00 0- - Pozostałe
ex2921 29 00 0Feneturyd (Pheneturid)100 kg
- Aromatyczne jednoaminy i ich

pochodne; ich sole:

2921 41 00 0- - Anilina i jej sole
ex2921 41 00 0Anilina910.000 kg
2921 42- - Pochodne aniliny i ich sole:
2921 42 10 0- - - Chlorowcowane, sulfonowane,

nitrowane lub nitrozowane

pochodne i ich sole

ex2921 42 10 0m-Aminotrifluorotoluen800 kg
2921 49- - Pozostałe:
2921 49 90 0- - - Pozostałe
ex2921 49 90 0Amitrypylina substancja7.000 kg
29222922Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:
- Aminonaftole i inne aminofenole,

ich etery i estry, inne niż

zawierające więcej niż jeden

rodzaj tlenowej grupy

funkcyjnej; i ich sole:

2922 29 00 0- - Pozostałe
ex2922 29 00 0P-Amninofenol3.000 kg
- Aminokwasy i ich estry, inne niż

zawierające więcej niż jeden

rodzaj tlenowej grupy

funkcyjnej; ich sole:

2922 49- - Pozostałe:
2922 49 80 0- - - Pozostałe
ex2922 49 80 0Kwas D, L asparaginowy5.000 kg
ex2922 49 80 0Prokainoamid300 kg
ex2922 49 80 0L-Prolina3.000 kg
2922 50 00 0- Aminoalkoholofenole,

fenoloaminokwasy i inne związki

aminowe z tlenową grupą

funkcyjną

ex2922 50 00 0Berotec substancja80 kg
ex2922 50 00 0Salbutamolu siarczan50 kg
29242924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego:
2924 10 00 0- Amidy alifatyczne (łącznie z

karbaminianami alifatycznymi)

oraz ich pochodne; ich sole:

ex2924 10 00 0Formamid100.000 kg
- Amidy cykliczne (łącznie z

karbaminianami cyklicznymi) oraz

ich pochodne; ich sole:

2924 29- - Pozostałe:
2924 29 90 0- - - Pozostałe
ex2924 29 90 0Niklozamid3.600 kg
ex2924 29 90 0Carbaryl techn.2.000 kg
ex2924 29 90 0Methocarbamol2.500 kg
29252925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną:
2925 20 00 0- Iminy i ich pochodne; ich sole
ex2925 20 00 0Chlorheksydyny chlorowodorek100 kg
ex2925 20 00 0Dwuglukonian chlorcheksydyny120.000 kg
29262926Związki z nitrylową grupą funkcyjną:30 kg
2926 90- Pozostałe:
2926 90 90 0- - Pozostałe
ex2926 90 90 0Cyjanooctan etylu
29302930Organiczne związki siarki:
2930 90- Pozostałe:
2930 90 80 0- - Pozostałe
ex2930 90 80 0Tiomocznik250.000 kg
ex2930 90 80 0Dwumetylosulfotlenek2.500 kg
ex2930 90 80 0Kwas ATMP4.000 kg
29312931 00Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne:200 kg
2931 00 10 0- Dwumetylometylofosfonian
ex2931 00 10 0Toldinphos Na
29322932Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) tlenu:60 kg
- Związki zawierające

nieskondensowany pierścień

furanowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2932 90- Pozostałe:
2932 90 90 0- - Pozostałe
ex2932 90 90 0Sól sodowa kwasu kromoglikonowego
29332933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu; kwasy nukleinowe i ich sole:
2933 29- - Pozostałe:
2933 29 90 0- - - Pozostałe
ex2933 29 90 0Antazoliny chlorowodorek200 kg
ex2933 29 90 0Methimazol substancja100 kg
- Związki zawierające

nieskondensowany pierścień

pirydynowy (nawet uwodorniony) w

strukturze:

2933 39- - Pozostałe:
2933 39 80 0- - - Pozostałe
ex2933 39 80 0Loperamid12 kg
ex2933 39 80 0Chlorowodorek N-metylo-4-chloropiperydyny50 kg
2933 40- Związki zawierające układ

pierścieniowy chinoliny lub

izochinoliny (uwodorniony lub

nie), nie skondensowany dalej:

2933 40 10 0- - Pochodne chlorowcowe

chinoliny; pochodne kwasu

chinolinokarboksylowego

ex2933 40 10 0Resochina400 kg
ex2933 40 10 0Chlorchinladin substancja1.000 kg
ex2933 40 10 0Kwas 7-jodo-8-hydroksychinolino-5-sulfonowy100 kg
- Związki zawierające pierścień

pirymidynowy (nawet uwodorniony)

lub pierścień piperazynowy w

strukturze; kwasy nukleinowe i

ich sole:

2933 51- - Malonylomocznik (kwas

barbiturowy) i jego pochodne;

jego sole:

2933 51 90 0- - - Pozostałe
ex2933 51 90 0Dwuchloropirymidyna30 kg
2933 59- - Pozostałe:
2933 59 90 0- - - Pozostałe
ex2933 59 90 0Ketokonazol800 kg
- Laktamy:
2933 79 00 0- - Pozostałe
ex2933 79 00 0Pyrolidon-2200.000 kg
2933 90- Pozostałe:
2933 90 60 0- - Dwuazepiny
ex2933 90 60 0Oxazepam substancja1.000 kg
2933 90 80 0- - Pozostałe
ex2933 90 80 0Fluconazole substancja20 kg
29342934Pozostałe związki heterocykliczne:0,50 kg
2934 90- Pozostałe:
2934 90 99 0- - Pozostałe
ex2934 90 99 04-Fenylourazol
29352935 00 00 0Sulfonamidy
ex2935 00 00 0Sulfadimetoksyna z pochodną pirymidyny5.600 kg
29362936Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku:
2936 90- Pozostałe, łącznie z naturalnymi

koncentratami:

2936 90 90 0- - Mieszaniny między sobą, nawet

w dowolnym rozpuszczalniku

ex2936 90 90 0Preparat witaminowy20 kg
29372937Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne, używane głównie jako hormony; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony:
- Hormony kory nadnerczy i ich

pochodne:

2937 21 00 0- - Kortizon, hydrokortizon,

prednison (dehydrokortizon) i

prednisolon

(dehydrohydrokortizon)

ex2937 21 00 0Prednison alkohol600 kg
2937 29- - Pozostałe:
2937 29 90 0- - - Pozostałe
ex2937 29 90 017-alfa-21-dihydroxy-16-beta-metyl-9-beta-11 beta epoxypregna-1,4 dien, 3,20 dion (DBXI)12 kg
ex2937 29 90 021-acetoksy-pregna-1,4,9/11/16tetraen-3,20-dion (3TR)30 kg
ex2937 29 90 0Octan dehydropregnenolonu (16 DPA)2.500 kg
- Pozostałe hormony i ich

pochodne; pozostałe steroidy

używane głównie jako hormony:

2937 91 00 0- - Insulina i jej sole
ex2937 91 00 0Insulina wołowa20 kg
2937 99 00 0- - Pozostałe
ex2937 99 00 0L-Adrenaline0,50 kg
29392939Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne:
- Alkaloidy kory chinowej i ich

pochodne; ich sole:

2939 29 00 0- - Pozostałe
ex2939 29 00 0Wodorosiarczan chinidyny500 kg
ex2939 29 00 0Cynchokaina60 kg
30013001Gruczoły i inne narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i nie sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów, lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych gdzie indziej nie wymienione:100 kg
3001 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3001 90 99 0- - - Pozostałe
ex3001 90 99 0Heparinoid
32043204Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu na bazie syntetycznych środków barwiących organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluoroscencyjne środki rozjaśniające lub jako iluminatory, nawet o określonej budowie chemicznej:
- Syntetyczne organiczne środki

barwiące oraz preparaty oparte

na nich, jak wyszczególniono w

uwadze 3 do niniejszego działu:

3204 17 00 0- - Pigmenty oraz preparaty na ich

bazie

ex3204 17 00 0Czerwień koszenilowa30 kg
3204 19 00 0- - Pozostałe, łącznie z

mieszaninami środków

barwiących z dwóch lub

większej liczby z pod pozycji

3204 11 do 3204 19

ex3204 19 00 0Barwnik błękitny32 kg
32153215Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i inne atramenty i tusze także stężone lub stałe:
- Farba drukarska
3215 11 00 0- - Czarna (do nadruku nici

chirurgicznych)

80 kg
3215 19 00 0- - Pozostała
ex3215 19 00 0Farba niebieska (do nadruku nici chirurgicznych)120 kg
ex3215 19 00 0Farba zielona (do nadruku nici chirurgicznych)100 kg
34023402Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
- Substancje organiczne

powierzchniowo czynne, nawet

przygotowane do sprzedaży

detalicznej:

3402 19 00 0- - Pozostałe
ex3402 19 00 0Olej kontraminowy5.000 kg
3402 90- Pozostałe:
3402 90 10 0- - Preparaty powierzchniowo

czynne

ex3402 90 10 0Cottoclarin OK8.000 kg
34033403Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaty zawierające w masie, jako składnik zasadniczy 70% lub więcej olejów otrzymywanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych:30 kg
- Pozostałe:
3403 99- - Pozostałe:
3403 99 90 0- - - Pozostałe
ex3403 99 90 0Struktol Permalease 10 i 20 SP
34043404Woski sztuczne i preparowane:2.400 kg
3404 90- Pozostałe:
3404 90 90 0- - Pozostałe
ex3404 90 90 0Wosk polietylenowy AC-617 A
35013501Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:20.000 kg
3501 90- Pozostałe:
3501 90 90 0- - Pozostałe
ex3501 90 90 0Hydrolizat białkowy
35073507Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:1.300 kg
3507 90 00 0- Pozostałe
ex3507 90 00 0Enzymy (SP-358, Gamminert)
38093809Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie wyłączone:4.000 kg
- Pozostałe:
3809 91 00 0- - W rodzaju stosowanych w

przemyśle włókienniczym lub

przemysłach podobnych

ex3809 91 00 0Belsoft 2000
38123812Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; środki przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych:330 kg
3812 30- Preparaty przeciwutleniające

oraz inne związki stabilizujące

do kauczuku i tworzyw

sztucznych:

3812 30 20 0- - Środki przeciwutleniające
ex3812 30 20 0Retarder TSA - środek przeciwutleniający
38143814 00Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów:1.000 kg
3814 00 90 0- Pozostałe
ex3814 00 90 0Rozpuszczalnik do farb drukarskich
38153815Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:54 kg
- Katalizatory na nośniku:
3815 19 00 0- - Pozostałe
ex3815 19 00 0Katalizator
38223822 00 00 0Złożone odczynniki lub reagenty laboratoryjne, inne niż z pozycji nr 3002 lub 30062 kg
ex3822 00 00 0Odczynnik Fischera (Hydranal)
38233823Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych) gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów, gdzie indziej nie wymienione ani nie wyłączone:8.000 kg
3823 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3823 90 98 0- - - Pozostałe
ex3823 90 98 0Securon 540
38093809Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych:600 kg
3909 40 00 0Żywice fenolowe
ex3909 40 00 0Żywica SP-1045
39123912Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
- Etery celulozy:
3912 31 00 0- - Karboksymetyloceluloza i jej

sole

2.000 kg
3912 90- Pozostałe:
3912 90 10 0- - Estry celulozy
ex3912 90 10 0Ftalan hydroksypropylometylocelulozy700 kg
39143914 00 00 0Wymieniacze jonów oparte na polimerach z pozycji nr 3901 do 3913, w formach podstawowych1.500 kg
ex3914 00 00 0Jonit Amberlite JRA 410
39193919Samoprzylepne płyty, arkusze, błony, folie, taśmy pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:
3919 10- W rolkach o szerokości nie

przekraczającej 20 cm:

- - Taśmy, pokryte warstwą

niezwulkanizowanego kauczuku

naturalnego lub syntetycznego:

3919 10 11 0- - - Z plastifikowanego

polichlorku winylu lub z

polietylenu

ex3919 10 11 0Przylepce foliowe20.000 kg
ex3919 10 11 0Taśma z produktów polimeryzacji kondensacyjnej60.000 kg
3919 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3919 90 90 0- - - Pozostałe
ex3919 90 90 0Folia frontowa samoprzylepna30.000 kg
39203920Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:
3920 10- Z polimerów etylenu:
- - O grubości nie przekraczającej

0,10 mm:

- - - Z polietylenu o gęstości:
3920 10 21 0- - - - Poniżej 0,94
ex3920 10 21 0Folia220.000 kg
3920 10 29 0- - - - 0,94 lub większej
ex3920 10 29 0Folia cienka250.000 kg
3920 10 50 0- - - Pozostałe
ex3920 10 50 0Folia PE termokurczliwa4.000 kg
3920 20- Z polimerów propylenu:
- - O grubości nie przekraczającej

0,10 mm:

3920 20 29 0- - - Pozostałe
ex3920 20 29 0Folia do sterylizacji8.000 kg
- - O grubości nie powyżej 0,10

mm:

3920 20 90 0- - - Pozostałe
ex3920 20 90 0Folia do sterylizacji5.000 kg
39213921Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:
- Komórkowe:
3921 19- - Z pozostałych tworzyw

sztucznych:

3921 19 90 0- - - Pozostałe
ex3921 19 90 0Folia15.000 kg
3921 90- Pozostałe:
- - Z produktów polimeryzacji

kondensacyjnej lub z

przegrupowaniem, nawet

zmodyfikowanych chemicznie:

- - - Z poliestrów:
2921 90 90 0- - - Pozostałe
ex3921 90 19 0Folia przeciwwstrząsowa złoto-srebrna10.000 kg
3921 90 90 0- - Pozostałe
ex3921 90 90 0Taśma celofanowa termozgrzewalna1.000 kg
39233923Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywy, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych:400 kg
3923 90- Pozostałe:
3923 90 90 0- - Pozostałe
ex3923 90 90 0Formy czopkowe i gałkowe
40024002Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodzące z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji nr 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:
- Kauczuk izobutenowo-izopropenowy

(IIR); haloizobutenowoizoprenowy

(CIIR lub BIIR):

4002 39 00 0- - Pozostałe
ex4002 39 00 0Kauczuk izobutenowo-izoprenowy BIIR50.000 kg
4002 60 00 0- Kauczuk izoprenowy (IR)20.000 kg
40164016Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego:1.300 kg
- Pozostałe:
4016 93- - Uszczelki, podkładki i inne

uszczelnienia:

4016 93 10 0- - - Do użytku technicznego, do

stosowania w lotnictwie

cywilnym

ex4016 93 10 0Uszczelki kauczukowe do zaworów
48034803 00Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników i pieluszek oraz podobny papier stosowany do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub nadrukiem, w zwojach o szerokości powyżej 36 cm lub w postaci arkuszy prostokątnych (również kwadratowych), w których po rozprostowaniu co najmniej jeden bok przekracza 36 cm:210.000 kg
- Papier krepowany, wstęgi włókien

celulozowych w pasmach o masie

jednostkowej:

4803 00 31 0- - Nie większej niż 25 g/m2
ex4803 00 31 0Papier krepowany
48044804Nie powlekany papier i karton siarczanowy, w zwojach lub arkuszach, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 4802 lub 4803:10.000 kg
- Pozostały papier i kartony

siarczanowe o masie jednostkowej

150 g/m2:

4804 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
4804 39 90 0- - - - Pozostałe
ex4804 39 90 0Papier do sterylizacji
48054805Pozostałe nie powlekane papiery i kartony w zwojach lub arkuszach:25.000 kg
4805 40 00 0- Bibuła i tektura filtracyjne
ex4805 40 00 0Bibuła filtracyjna termozgrzewalna
48234823Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych:
- Papier podgumowany lub z

naniesioną warstwą kleju w,

postaci pasków lub zwojów:

4823 11- - Samoprzylepny:
- - - O szerokości nie

przekraczającej 10 cm,

powleczone kauczukiem

naturalnym lub syntetycznym:

4823 11 19 0- - - - Samoprzylepny z obu stron
ex4823 11 19 0Przylepce30.000 kg
ex4823 11 19 0Papier zimnozgrzewalny samoprzylepny1.000 kg
4823 11 90 0- - - Pozostałe
ex4823 11 90 0Papier zimnozgrzewalny samoprzylepny10.000 kg
ex4823 19 00 0- - Pozostałe
ex4823 19 00 0Papier zimnozgrzewalny samoprzylepny10.000 kg
54045404Syntetyczne włókno pojedyncze o masie jednostkowej 67 decyteksów lub większej, którego żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i podobne (np. sztuczna słoma) z syntetycznych materiałów włókienniczych o pozornej szerokości nie przekraczającej 5 mm:2.500 kg
5404 10- Włókno pojedyncze:
5404 10 10 0- - Elastomerowe
ex5404 10 10 0Włókno syntetyczne
59115911Tkaniny i wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu:120 kg
5911 20 00 0- Gaza młynarska, nawet

konfekcjonowana

ex5911 20 00 0Materiał filtracyjny hydrofobowy
70027002Szkło w postaci kulek (z wyjątkiem mikrokulek z pozycji nr 7018), prętów lub rur, nie obrobione:700.000 kg
- Rury:
7002 32 00 0- - Z innego szkła o współczynniku

rozszerzalności liniowej 5 x

10 E-6/K, w zakresie

temperatury od 0°C do 300°C