Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.196.1297

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych 1

Na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykaz stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  2  (uchylony).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 5 maja 2009 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

WYKAZ STANOWISK SĘDZIÓW SĄDÓW WOJSKOWYCH RÓWNORZĘDNYCH ZE STANOWISKAMI SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Lp.Stanowisko (funkcja) wojskoweStanowisko (funkcja) cywilne
1prezes wojskowego sądu okręgowego (sędzia) prezes sądu okręgowego
2zastępca prezesa wojskowego sądu okręgowego (sędzia) wiceprezes sądu okręgowego
3Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów WojskowychRzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
4Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów WojskowychZastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
4aprezes sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowymprezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
4bsędzia sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowymsędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
5sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwasędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa
6sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwościsędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
7rzecznik prasowy sądu wojskowego (sędzia) rzecznik prasowy
8wizytator w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia) wizytator w sądzie okręgowym
9przewodniczący wydziału w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia) przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym
10sędzia wojskowego sądu okręgowegosędzia sądu okręgowego
11prezes wojskowego sądu garnizonowego (sędzia) prezes sądu rejonowego
12zastępca prezesa wojskowego sądu garnizonowego (sędzia) wiceprezes sądu rejonowego
13sędzia sądu garnizonowegosędzia sądu rejonowego
14kierownik sekcji w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia) kierownik sekcji w sądzie okręgowym
15kierownik sekcji w sądzie garnizonowym (sędzia) kierownik sekcji w sądzie rejonowym

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

 (uchylony).

1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2012 r.
2 § 2 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2012 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń (Dz. U. Nr 162, poz. 1107), które utraciło moc z dniem 5 maja 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2019 r.

5 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2012 r.