Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych

Na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1921) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1297 oraz z 2012 r. poz. 785) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:
1)
lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów WojskowychRzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
4Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów WojskowychZastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
2)
po lp. 4 dodaje się lp. 4a i 4b w brzmieniu:
4aprezes sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowymprezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
4bsędzia sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowymsędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do ustalenia stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych od dnia 3 kwietnia 2018 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.