Ustalenie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej. - Dz.U.2004.109.1155 - OpenLEX

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.109.1155

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej "Wiceprezesem", zapewnia koordynację prac Rady Ministrów w zakresie polityki społecznej, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
Wiceprezes wykonuje zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów, w tym zadania w zakresie:
1)
zapewnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń socjalnych i świadczeń na rzecz rodziny, a także pomocy materialnej dzieciom i młodzieży;
2)
inicjowania i prowadzenia dialogu społecznego w sprawach świadczeń społecznych oraz w innych sprawach z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji;
3)
monitorowania sytuacji społecznej i socjalnej;
4)
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wiceprezes przygotuje projekt powołania Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, jako pomocniczego organu opiniodawczo-doradczego w zakresie polityki społecznej.
Do zakresu działania Wiceprezesa należy w szczególności:
1)
realizowanie polityki Rady Ministrów w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn;
2)
przygotowanie modelu instytucjonalnego w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
3)
przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej;
4)
monitorowanie przestrzegania zasady równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i zakresach polityki realizowanej przez rząd;
5)
prowadzenie analiz i dokonywanie ocen obowiązujących przepisów z punktu widzenia respektowania równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
6)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oddziaływujących na sytuację w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz poszanowania ich godności, a także mających związek z przeciwdziałaniem dyskryminacji;
7)
promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn oraz ochrony ich godności, a także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie;
8)
współpraca i wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
Wiceprezes sprawuje nadzór, w zakresie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów, nad działalnością Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
1.
W toku wykonywania zadań Wiceprezes współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego.
2.
Organy administracji rządowej współdziałają i udzielają pomocy Wiceprezesowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu niezbędnych informacji, sprawozdań i analiz.
Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Wiceprezesowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2004 r.