Ustalenie stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.14.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1939 r.
o ustaleniu stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych.

Na podstawie art. 3 i w związku z art. 1 pkt 70) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 534) oraz art. 10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) zarządza się co następuje:
Mężczyźni, na których ciąży powszechny obowiązek wojskowy, zamieszkujący stale lub przebywający na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego, we Frydeckiem, w Czadeckiem, w Jaworzynie Spiskiej, w Pieninach, w dolinie Popradu oraz w źródłowisku Udawy, jeżeli nie mają już ustalonego przez władze polskie stosunku do służby wojskowej, podlegają obowiązkowi stawienia się do przeglądu.
(1)
Celem przeprowadzenia przeglądu i określenia stosunku do służby wojskowej osób, wymienionych w § 1, powołuje się komisje przeglądowe.
(2)
W skład komisji przeglądowej wchodzą: oficer sztabowy - jako przewodniczący oraz przedstawiciel powiatowej władzy administracji ogólnej, lekarz wojskowy i oficer starszy lub młodszy - jako członkowie. Przedstawiciela powiatowej władzy administracji ogólnej wyznacza wojewoda a przewodniczącego i pozostałych członków komisji - Minister Spraw Wojskowych lub władze przez niego upoważnione.
(3)
Przy przeglądzie ma być obecny przełożony lub jego zastępca tej gminy, z której obowiązani do stawiennictwa poddawani są przeglądowi.
(1)
Ilość komisyj przeglądowych, kolejność przeglądu poszczególnych roczników oraz termin i miejsce, w którym obowiązani do poddania się przeglądowi mają stawić się przed komisją przeglądową określa Minister Spraw Wojskowych.
(2)
Termin i miejsce przeglądu podaje się do wiadomości obowiązanych w drodze publicznych obwieszczeń.
Obowiązany do stawienia się przed komisją przeglądową powinien przynieść ze sobą metrykę urodzenia, dowód tożsamości oraz wszelkie dokumenty, stwierdzające jego wykształcenie, zawód a także wszelkie dokumenty wojskowe.
(1)
Komisja przeglądowa po zbadaniu stanu zdrowia osoby poddanej przeglądowi ustala jej stosunek do służby wojskowej, wydając jedno z orzeczeń, wymienionych w art. 49 ust. (2) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220), z wyjątkiem orzeczenia o czasowej niezdolności do służby wojskowej (kat. B).
(2)
Bez badania stanu zdrowia zostają zaliczone do pomocniczej służby wojskowej osoby, wymienione w art. 50 ust. (1) ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
(3)
Orzeczenia komisji przeglądowej mają moc na równi z orzeczeniami komisji poborowej i od orzeczeń tych nie ma odwołania.
Przewodniczący komisji przeglądowej wydaje zbadanemu dokument, stwierdzający jego stosunek do powszechnego obowiązku wojskowego,
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.