Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.5.50

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 stycznia 1936 r.
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.

Na podstawie art. 34 i 71 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586) zarządza się co następuje:
Podstawową cenę za 1 hl 100% spirytusu surowego, który w ciągu kampanji 1935/36 będzie dostarczony na kontyngent zakupu przez gorzelnie rolnicze, ustala się w wysokości następującej:
dlawojew.warszawskiego- 62,71
dlawojew.łódzkiego- 62,34
dlawojew.kieleckiego- 62,36
dlawojew.lubelskiego- 60,02
dlawojew.białostockiego- 65,50
dlawojew.wileńskiego- 74,53
dlawojew.nowogródzkiego- 69,69
dlawojew.poleskiego- 68,58
dlawojew.wołyńskiego- 63,63
dlawojew.poznańskiego- 61,03
dlawojew.pomorskiego- 61,64
dlawojew.krakowskiego- 65,50
dlawojew.lwowskiego- 65,39
dlawojew.stanisławowskiego- 63,67
dlawojew.tarnopolskiego- 61,76
dlawojew.śląskiego- 70,79

Ceny te rozumie się franco wagon lub statek najbliższej stacji towarowej normalnotorowej kolei żelaznej lub przystani.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.