Ustalenie liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Białej Podlaskiej, Pińsku i Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.85.626

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 października 1929 r.
w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Białej Podlaskiej, Pińsku i Warszawie.

Na podstawie art. 5 §§ 1 i 2 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Zwija się po jednem stanowisku sędziego okręgowego, jako sędziego śledczego, w Grodzisku, Kobryniu, Pińsku, Radzyniu i Skierniewicach, skutkiem czego liczba sędziów okręgowych, jako sędziów śledczych, w okręgu sądu okręgowego w Białej Podlaskiej wynosić będzie 3, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku - 9, a w okręgu sądu okręgowego w Warszawie - 24.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.