Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.459

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów tożsamości, na podstawie których ustala się tożsamość osoby legitymowanej, oraz postać dokumentowania czynności ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.
§  2.  Funkcjonariusz ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie:
1) dowodu osobistego;
2) dokumentu paszportowego;
3) dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca, o którym mowa w art. 3 pkt 3 oraz art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138);
4) innego dokumentu zawierającego fotografię oraz oznaczenie serii, numer oraz nazwę organu wydającego.
§  3.  Czynności ustalania tożsamości osoby legitymowanej dokumentuje się w notatniku służbowym lub notatce służbowej w postaci papierowej. Dokumentowanie może być również realizowane w postaci elektronicznej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.