Art. 2. - [Definicje] - Aplikacja mObywatel.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1234

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
aplikacja mObywatel - oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych, w którym są udostępniane usługi świadczone przez podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne;
2)
certyfikat podstawowy - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z dokumentem mObywatel;
3)
certyfikat studenta - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją studencką w postaci dokumentu mobilnego;
4)
certyfikat ucznia - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją szkolną w postaci dokumentu mobilnego;
5)
certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel - poświadczenie elektroniczne potwierdzające dane użytkownika aplikacji mObywatel;
6)
dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73, z późn. zm.);
7)
dokument mobilny - dokument elektroniczny obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;
8)
dokument mObywatel - dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron;
9)
podmiot niepubliczny - podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w pkt 10;
10)
podmiot publiczny - podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123);
11)
profil mObywatel - środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;
12)
rejestr niepubliczny - zbiór danych przetwarzanych przez podmiot niepubliczny;
13)
rejestr publiczny - rejestr publiczny, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
14)
system mObywatel - system teleinformatyczny zapewniający funkcjonalności niezbędne do działania aplikacji mObywatel oraz usług udostępnianych w tej aplikacji;
15)
system teleinformatyczny - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
16)
użytkownik aplikacji mObywatel - osobę fizyczną, której zapewniono możliwość korzystania z aplikacji mObywatel po uprzednim ustaleniu tożsamości tej osoby w sposób określony w ustawie.