Art. 151. - [Nieuprawnione pośrednictwo] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.30 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  151.  [Nieuprawnione pośrednictwo]
1. 
Kto, nie będąc uprawnionym przez dostawcę, zawiera w jego imieniu lub na jego rzecz umowę o usługę płatniczą, podlega grzywnie do 3 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.