Uprawnienia akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunki nadawania tych stopni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.46.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 1960 r.
w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni.

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56) zarządza się, co następuje:
1.
Akademie wojskowe uprawnione są do nadawania stopni naukowych doktora nauk wojskowych i docenta w zakresie dyscyplin naukowych i specjalności wchodzących w skład nauk wojskowych.
2.
Wykaz dyscyplin naukowych i specjalności wchodzących w skład nauk wojskowych, w których zakresie poszczególne akademie wojskowe mają prawo nadawania stopni naukowych, ustala Minister Obrony Narodowej.
3.
Do nadawania stopni naukowych doktora innych gałęzi nauk oraz docenta w zakresie dyscyplin naukowych i specjalności wchodzących w skład tych nauk uprawnione są:
1)
Wojskowa Akademia Polityczna imienia Feliksa Dzierżyńskiego,
2)
Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego,
3)
Wojskowa Akademia Medyczna.
4.
Akademie wojskowe wymienione w ust. 3 uprawnione są do nadawania stopni naukowych w gałęziach nauk i dyscyplinach naukowych objętych wykazem ustalonym na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56).
Do nadawania stopni naukowych w akademiach wojskowych są uprawnione rady wydziałów:
1)
w zakresie nadawania stopnia doktora, jeżeli:
a)
wydział posiada w swoim składzie co najmniej 8 samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w Akademii w pełnym wymiarze zajęć, z których co najmniej jeden reprezentuje dyscyplinę naukową lub gałąź nauki odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej,
b)
co najmniej połowa katedr wchodzących w skład wydziału obsadzona jest przez samodzielnych pracowników nauki lub też w skład wydziału wchodzi co najmniej 4 samodzielnych pracowników nauki z tytułem profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego,
c)
w związku z posiadaniem w swoim składzie samodzielnych pracowników nauki w liczbie wskazanej pod lit. a) i b) tworzą środowisko naukowe o odpowiednio wysokim poziomie;
2)
w zakresie nadawania stopnia docenta, jeżeli:
a)
wydział posiada w swoim składzie co najmniej 12 samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w Akademii w pełnym wymiarze zajęć, w tej liczbie co najmniej 6 z tytułem profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, a spośród nich co najmniej jednego profesora reprezentującego dyscyplinę naukową lub gałąź nauki odpowiadającą tematowi rozprawy habilitacyjnej,
b)
co najmniej połowa katedr wchodzących w skład wydziału obsadzona jest przez samodzielnych pracowników nauki,
c)
w związku z posiadaniem w swoim składzie samodzielnych pracowników nauki w liczbie wskazanej pod lit. a) i b) tworzą środowisko naukowe o odpowiednio wysokim poziomie.
Przy ustalaniu liczbowej obsady wydziałów przez samodzielnych pracowników nauki (§ 2) każdy samodzielny pracownik nauki brany jest pod uwagę w danej akademii tylko jeden raz. Samodzielny pracownik nauki może być w danej akademii wzięty pod uwagę na wydziale, w skład którego wchodzi katedra, w której jest zatrudniony, bądź na wydziale, na którym spełnia główną część swoich obowiązków dydaktycznych; w przypadkach wątpliwych rozstrzyga rada naukowa akademii.
1.
Okoliczności, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c) i w pkt 2 lit c), stwierdza w odniesieniu do rad wydziałów:
1)
Akademii Sztabu Generalnego - Rada Wyższego Szkolnictwa Wojskowego,
2)
pozostałych akademii wojskowych - komisja, o której mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące pozą szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218).
2.
W posiedzeniach komisji wymienionej w ust. 1 pkt 2, na których rozpatrywana jest sprawa oceny środowiska naukowego samodzielnych pracowników nauki wydziału akademii wojskowej - bierze udział przedstawiciel akademii wojskowych w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
1.
W przypadkach przewidzianych w art. 33 ust. 2 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych stopnie naukowe mogą nadawać rady naukowe akademii zamiast rad wydziałów.
2.
Przewód doktorski lub habilitacyjny może być przeprowadzony przez radę naukową akademii tylko wówczas, jeżeli w posiedzeniu rady bierze udział:
1)
przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego - co najmniej 8 samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w Akademii w pełnym wymiarze zajęć, z których co najmniej jeden reprezentuje dyscyplinę naukową lub gałąź nauki odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej,
2)
przy przeprowadzaniu przewodu habilitacyjnego - co najmniej 12 samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w Akademii w pełnym wymiarze zajęć, w tej liczbie co najmniej 6 z tytułem profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, a spośród nich co najmniej jeden profesor reprezentujący dyscyplinę naukową lub gałąź nauki odpowiadającą tematowi rozprawy habilitacyjnej.
1.
Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego może również przyznać niektórym radom wydziałów akademii wojskowych na oznaczony okres czasu prawo nadawania stopni naukowych, jeżeli właściwy wydział akademii wojskowej nie spełnia warunków określonych w § 2 i nie zachodzi możliwość uzyskania stopnia naukowego w danej gałęzi nauk lub dyscyplinie naukowej albo specjalności w innej akademii wojskowej.
2.
Przyznanie uprawnień określonych w ust. 1 w zakresie nauk innych niż wojskowe następuje w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
3.
Nadanie uprawnień określonych w ust. 1 następuje pod warunkiem zaproszenia do udziału w przewodzie z głosem stanowczym samodzielnych pracowników nauki z jednoimiennych wydziałów innych akademii wojskowych lub szkół wyższych, a w razie braku takich wydziałów - z wydziałów pokrewnych lub z innych placówek naukowych, tak ażeby przy przewodzie liczbowy stan samodzielnych pracowników nauki odpowiadał warunkom określonym w § 2.
4.
Gdy przewód dotyczy dyscypliny wchodzącej w skład nauk wojskowych, zamiast samodzielnych pracowników nauki, o których mowa w ust. 3 - mogą być zaproszeni do udziału w przewodzie z głosem stanowczym oficerowie posiadający wybitne osiągnięcia praktyczne i dorobek naukowy w dziedzinie tych nauk.
Traci moc uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopnia naukowego kandydata nauk w akademiach wojskowych (Monitor Polski Nr A-37, poz. 464).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Obrony Narodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 marca 1964 r. (Dz.U.64.14.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1964 r.