§ 2. - Upoważnienie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2121

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2019 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.