Upoważnienie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2121

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248 i 1696) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych:
1)
pirotechnika;
2)
rusznikarza;
3)
specjalisty do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
4)
technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
5)
operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).