Art. 2. - Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.22.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1932 r.
Art.  2.

Uprawnienia, określone w art. 1 punkt b niniejszej ustawy, odnoszą się do wszelkich władz, urzędów, zakładów, instytucyj i organów rządowych zarówno w zakresie ich wewnętrznej organizacji we wszystkich instancjach, jak i trybu postępowania; uprawnienia te odnoszą się również do organów samorządowych w zakresie sprawowanej przez nie administracji rządowej.

Z mocy powyższych uprawnień Prezydent Rzeczypospolitej jest władny:

a)
znosić, łączyć, dzielić i tworzyć urzędy, oraz ustalać zakres ich działania;
b)
regulować zasady wewnętrznej organizacji urzędów i trybu urzędowania;
c)
ustalać właściwość i tok instancyj, oraz zmieniać lub wydawać nowe przepisy we wszystkich dziedzinach postępowania administracyjnego;
d)
przeprowadzać zmiany w istniejącym podziale administracyjnym;
e)
przekazywać niektóre dotychczasowe funkcje organów administracji rządowej organom związków samorządowych, określać sposób sprawowania przekazanych funkcyj przez organa samorządowe, ustalać obowiązek i sposób przyjmowania personelu, zatrudnionego przez związki samorządowe dla wykonania przekazanych funkcyj oraz zasady jego wynagrodzenia i kwalifikacyj, przekazywać związkom samorządowym dochody, pobierane dotychczas przez Skarb Państwa w związku z przekazanemi funkcjami, wreszcie ustalać zasady dotowania związków samorządowych ze Skarbu Państwa w związku z przekazanemi funkcjami.

W związku z postanowieniami, zawartemi w niniejszym artykule, Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo wydawać przepisy uzgadniające i przejściowe, które okażą się niezbędne do wprowadzenia w życie poszczególnych postanowień oraz przystosowania dotychczasowego zakresu działania, organizacji i kompetencyj odnośnych władz i urzędów do nowej organizacji, ustalonej w drodze rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanych na podstawie niniejszej ustawy.