Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.103.684

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.

W myśl rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 61, poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny na obszar b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 58, poz. 362) i art. 1 ust. 2 tej ustawy Rada Ministrów przedłuża udzielone Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej rozporządzeniem z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. 58, poz. 364) upoważnienie do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych na okres dalszych trzech miesięcy od dnia 15 go października 1920 r. do dnia 15 stycznia 1921 r.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.