Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.58.362

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 61 poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny na obszar byłej dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Moc obowiązującą ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dziennik Praw № 61 poz. 364) rozciąga się na byłą dzielnicę pruską.

Art.  2.

Kompetencje, przysługujące w myśl powołanej ustawy Ministrowi Spraw Wewnętrznych, przekazuje się odnośnie do byłej dzielnicy pruskiej Ministrowi tej dzielnicy który wykonywać je będzie w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a w wypadkach nagłych bez uprzedniego porozumienia.

Art.  3.

Rozporządzenia przewidziane w art. 4 ustęp 2 powołanej ustawy ogłaszane będą zamiast w Monitorze Polskim i w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Art.  5.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.