Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.646

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.

W myśl rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 61, poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny na obszar b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. № 58, poz. 362) i art. 1-go ust. 2 tej ustawy Rada Ministrów przedłuża udzielone; Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej rozporządzeniem z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 58, poz. 364) upoważnienie do wydania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych na okres dalszych 3 miesięcy od dnia 15 października 1920 r. do dnia 15 stycznia 1921 r.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

SPROSTOWANIE.

W № 94 w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych-w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem (poz. 623) w art. 2 w ust. III w wierszu czwartym słowo "zachód" należy zastąpić słowem "wschód".

W № 95 w rozporządzeniu Ministra Skarbu, zawierającem przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym na stronicy 1712 ostatni ustąp art. 40 ma być oznaczony cyfrą 4) a nie literą g.