Art. 6. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  6.
1.
Wojskowi zawodowi pełniący czynną służbę otrzymują dodatek funkcyjny w zależności od zajmowanego stanowiska, bez względu na posiadany stopień wojskowy, według następujących kategoryj i w następującej wysokości:
Kategoria stanowiskaStanowisko typoweEtatowy stopień wojskowyWysokość dodatku funkcyjnego w złotych
IMinister Obrony Narodowej-5.100
IIDowódca Okręgu Wojskowego-3.600
IIIDowódca Korpusu-3.100
IVDowódca Dywizji-2.700
VDowódca pułku piechoty-2.100
VISzef Sztabu Pułku-1.800
VIIDowódca batalionu piechoty-1.400
VIIIDowódca kompanii piechoty-1.000
IXZastępca d-cy kompanii piechoty- 900
XDowódca plutonu artylerii- 800
XIDowódca plutonu piechoty- 700
XIISzef kompaniist. sierżant 600
XIIIZastępca d-cy plutonusierżant 500
XIVDowódca drużynyplutonowy 450
XVZastępca d-cy drużynykapral 400
2.
Poszczególne stanowiska służbowe do odpowiednich kategoryj dodatku funkcyjnego zaliczy Minister Obrony Narodowej.
3.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
a)
wojskowym nie zajmującym stanowiska etatowego,
b)
wojskowym zawieszonym w czynnościach służbowych.
4.
Wojskowi zawodowi, nie pełniący służby z powodu choroby (ranienia) lub urlopu dla poratowania zdrowia, zatrzymują dodatek funkcyjny w ostatnio otrzymywanym wymiarze przez 6 miesięcy, licząc od 1-go dnia miesiąca następnego po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powodu choroby (ranienia) lub urlopu dla poratowania zdrowia.
5.
Wojskowym zawodowym, przekazanym do dyspozycji wydziału personalnego, przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego według ostatnio zajmowanego stanowiska tylko w ciągu jednego miesiąca, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wojskowego skierowano do dyspozycji wydziału personalnego.