Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.

DEKRET
z dnia 14 lutego 1946 r.
o uposażeniu wojskowych.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Postanowienia ogólne.

Dekret niniejszy normuje wysokość i tryb wypłaty uposażenia osób wojskowych, znajdujących się w czynnej służbie wojskowej.

Wojskowy otrzymuje ze Skarbu Państwa tylko jedno uposażenie, przewidziane w dekrecie niniejszym, jako wynagrodzenie za ogół czynności, związanych z pełnieniem służby. Wojskowy może jednak za specjalne czynności, nie związane ściśle z zajmowanym stanowiskiem (funkcją), otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość ustala Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

1.
Wojskowi mogą otrzymywać zasiłki i nagrody pieniężne z sum przydzielanych corocznie na ten cel.
2.
Tryb wypłaty zasiłków i nagród pieniężnych ustala Minister Obrony Narodowej.
3.
Wojskowym zawodowym może być udzielona w przypadkach zasługujących na uwzględnienie bezprocentowa zaliczka zwrotna na uposażenie. Warunki przyznawania i spłaty zaliczek określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Uposażenie pieniężne przysługujące wojskowym z mocy niniejszego dekretu oraz wynikających z niego rozporządzeń wykonawczych Ministra Obrony Narodowej są wolne od wszelkiego rodzaju podatków państwowych.

Uposażenie wojskowych zawodowych.

Uposażenie zasadnicze wojskowych zawodowych oznacza się w złotych według następujących stawek miesięcznych w zależności od posiadanego stopnia wojskowego:

Stopień wojskowy

Wysokość uposażenia miesięcznego zasadniczego w złotych

Marszałek Polski

10.000

Generał Broni (Admirał)

5.600

Generał Dywizji (Wiceadmirał)

4.800

Generał Brygady (Kontradmirał)

4.000

Pułkownik lub równorzędny

3.500

Podpułkownik lub równorzędny

3.000

Major lub równorzędny

2.500

Kapitan lub równorzędny

2.200

Porucznik lub równorzędny

1.900

Podporucznik lub równorzędny

1.700

Chorąży lub równorzędny

1.600

St. sierżant lub równorzędny

1.300

Sierżant lub równorzędny

1.000

Plutonowy lub równorzędny

900

Kapral lub równorzędny

700

1.
Wojskowi zawodowi pełniący czynną służbę otrzymują dodatek funkcyjny w zależności od zajmowanego stanowiska, bez względu na posiadany stopień wojskowy, według następujących kategoryj i w następującej wysokości:
Kategoria stanowiskaStanowisko typoweEtatowy stopień wojskowyWysokość dodatku funkcyjnego w złotych
IMinister Obrony Narodowej-5.100
IIDowódca Okręgu Wojskowego-3.600
IIIDowódca Korpusu-3.100
IVDowódca Dywizji-2.700
VDowódca pułku piechoty-2.100
VISzef Sztabu Pułku-1.800
VIIDowódca batalionu piechoty-1.400
VIIIDowódca kompanii piechoty-1.000
IXZastępca d-cy kompanii piechoty- 900
XDowódca plutonu artylerii- 800
XIDowódca plutonu piechoty- 700
XIISzef kompaniist. sierżant 600
XIIIZastępca d-cy plutonusierżant 500
XIVDowódca drużynyplutonowy 450
XVZastępca d-cy drużynykapral 400
2.
Poszczególne stanowiska służbowe do odpowiednich kategoryj dodatku funkcyjnego zaliczy Minister Obrony Narodowej.
3.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
a)
wojskowym nie zajmującym stanowiska etatowego,
b)
wojskowym zawieszonym w czynnościach służbowych.
4.
Wojskowi zawodowi, nie pełniący służby z powodu choroby (ranienia) lub urlopu dla poratowania zdrowia, zatrzymują dodatek funkcyjny w ostatnio otrzymywanym wymiarze przez 6 miesięcy, licząc od 1-go dnia miesiąca następnego po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powodu choroby (ranienia) lub urlopu dla poratowania zdrowia.
5.
Wojskowym zawodowym, przekazanym do dyspozycji wydziału personalnego, przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego według ostatnio zajmowanego stanowiska tylko w ciągu jednego miesiąca, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wojskowego skierowano do dyspozycji wydziału personalnego.
1.
Żołnierze zawodowi, utrzymujący rodzinę, otrzymują dodatek rodzinny w wysokości 200 zł na każdego członka rodziny miesięcznie.
2.
Do rodziny w rozumieniu niniejszego dekretu należą:
a)
żona,
b)
dzieci (z małżeństwa, uznane oraz przysposobione, pasierbowie) do ukończenia lat 14-tu; jeżeli jednak uczęszczają do szkoły powszechnej, średniej lub wyższej - do czasu ukończenia szkoły, jeżeli zaś wskutek ułomności fizycznych, umysłowych, albo nieuleczalnej choroby nie mogą zarabiać na swoje utrzymanie - do ukończenia 24 lat.
3.
W przypadkach, nie pozwalających na zarobkowanie z powodu ułomności fizycznej, umysłowej, albo długotrwałej choroby, może Minister Obrony Narodowej wyjątkowo uwzględnić dzieci oraz pasierbów w wieku ponad 24 lata.
4.
Dzieci i pasierbów, które weszły w związki małżeńskie, nie uważa się za rodzinę w rozumieniu niniejszego dekretu.

Wojskowi zawodowi pełniący służbę w garnizonie Warszawa, którego granice określi Minister Obrony Narodowej, otrzymują dodatek stołeczny stosownie do posiadanego stopnia wojskowego według poniższej tabeli:

Stopień wojskowy

Wysokość dodatku stołecznego w złotych

Marszałek

1.250

Generał Broni, admirał

1.000

Generał Dywizji, wiceadmirał

900

Generał Brygady, kontradmirał

800

Pułkownik lub równorzędny

750

Podpułkownik lub równorzędny

700

Major lub równorzędny

650

Kapitan lub równorzędny

600

Porucznik lub równorzędny

550

Podporucznik lub równorzędny

500

Chorąży lub równorzędny

450

St. sierżant lub równorzędny

425

Sierżant lub równorzędny

400

Plutonowy lub równorzędny

350

Kapral lub równorzędny

300

1.
Wojskowi zawodowi otrzymują dodatek za wysługę lat w następującej wysokości:

powyżej 2-ch lat służby - 5%

powyżej 5-ciu lat służby - 10%

powyżej 10-ciu lat służby - 15%

powyżej 15-tu lat służby - 20%

powyżej 20-tu lat służby - 25%

2. 1
 Tryb zaliczenia do wysługi lat służby wojskowej, służby wykonywanej na zasadzie stosunku publiczno-prawnego, pracy najemnej i pracy w wolnych zawodach oraz służby i pracy niepodległościowej i antyfaszystowskiej ustali Minister Obrony Narodowej.
1.
Wojskowym zawodowym, delegowanym w sprawach służbowych do miejscowości położonych poza obrębem stałego miejsca służby lub przeniesionym na inne miejsce służby, wypłaca się wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 4, poz. 34).
2.
Tryb wypłaty tego wynagrodzenia ustali Minister Obrony Narodowej.

Oficerom zawodowym, urlopowanym bezterminowo po przesłużeniu 15-tu lat w Wojsku Polskim, przysługuje prawo do dalszego pobierania w ciągu 2-ch miesięcy pełnego, ostatnio pobieranego uposażenia.

Podoficerom zawodowym, urlopowanym bezterminowo w celu odbycia studiów lub praktyki, niezbędnych do zajęcia odpowiedniego stanowiska służbowego w instytucji lub przedsiębiorstwie państwowym, przysługuje prawo do dalszego pobierania w ciągu 6-ciu miesięcy pełnego uposażenia ostatnio pobieranego.

Wojskowym zawodowym, zwolnionym z wojska wskutek czasowej niezdolności do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, przysługuje prawo do dalszego pobierania w ciągu 6-ciu miesięcy pełnego ostatnio pobieranego uposażenia.

1.
Wojskowi zawodowi zwalniani do rezerwy otrzymują odprawę pieniężną w następującej wysokości:
a)
po przesłużeniu do 2-ch lat - jednomiesięczne uposażenie,
b)
po przesłużeniu powyżej 2-ch lat - dwumiesięczne uposażenie,
c)
po przesłużeniu powyżej 5-ciu lat - trzymiesięczne uposażenie,
d)
po przesłużeniu powyżej 10-ciu lat - czteromiesięczne uposażenie.
2.
Do wysługi lat, uprawniającej do otrzymania odprawy pieniężnej, zalicza się całkowitą, nieprzerwaną służbę zawodową w stopniu oficerskim, jak i podoficerskim.
3.
Odprawa pieniężna nie przysługuje:
a)
jeżeli zwolniony do rezerwy został przyjęty na służbę państwową w ciągu miesiąca od daty zwolnienia,
b)
w razie zwolnienia do rezerwy na własną prośbę,
c)
jeżeli zwolniony do rezerwy został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym albo jeżeli znajduje się pod śledztwem do czasu umorzenia sprawy lub zapadnięcia uniewinniającego wyroku sądowego.

Prawo do otrzymania uposażenia powstaje:

1)
dla powołanych z rezerwy:
a)
oficerów i podoficerów - od dnia objęcia stanowiska lub przekazania ich do dyspozycji wydziału personalnego,
b)
szeregowców - od dnia przybycia do formacji;
2)
dla pełniących służbę czynną:

awansowanych lub mianowanych na nowe stanowisko etatowe - od dnia 1-go następnego miesiąca, w którym nastąpił awans lub mianowanie, jednak w tym ostatnim przypadku nie wcześniej, niż od dnia faktycznego objęcia nowego stanowiska,

3)
dla mianowanych oficerami z szeregowego lub po ukończeniu szkoły oficerskiej - od dnia mianowania.

Prawo do uposażenia wygasa:

a)
w razie śmierci wojskowego - ostatniego dnia tego miesiąca, w którym śmierć nastąpiła,
b)
w razie zwolnienia wojskowego ze służby wojskowej - ostatniego dnia tego miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie,
c)
w razie powołania na stanowisko w państwowej służbie cywilnej, służbie samorządowej lub w przedsiębiorstwach cywilnych państwowych.

W razie śmierci wojskowego zawodowego osobie, która poniosła koszty pogrzebu, przysługuje zwrot tych kosztów w następującej wysokości:

a)
jeżeli koszty pogrzebu pokrywa żona, dzieci lub rodzice zmarłego - w wysokości dwumiesięcznego uposażenia, ostatnio otrzymywanego przez zmarłego,
b)
jeżeli koszty pogrzebu pokryły inne osoby - w wysokości faktycznie poniesionych i udowodnionych wydatków, jednakże nie wyżej, niż w wysokości dwumiesięcznego uposażenia.

Żołnierz zawodowy poza należnościami pieniężnymi ma prawo do następujących świadczeń ze strony Skarbu Państwa:

a)
do korzystania z usług ordynansa osobistego; świadczenie to przysługuje tylko oficerom i może być zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej zastąpione ekwiwalentem pieniężnym; wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu,
b)
do ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi dla siebie i rodziny; zakres ulg określa Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
c)
do pomocy lekarskiej dla siebie i rodziny; zakres pomocy lekarskiej określa rozporządzenie Rady Ministrów,
d)
do wyżywienia, umundurowania i zakwaterowania na koszt Skarbu Państwa; normy dziennej racji, należności mundurowych oraz kwater określa Minister Obrony Narodowej; wojskowy zawodowy zamiast wyżywienia w naturze może otrzymać ryczałt pieniężny, którego wysokość określa Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu; umundurowanie wojskowych zawodowych przechodzi na ich własność z dniem wydania.

Uposażenie podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę wojskową oraz nadterminowych.

Uposażenie (żołd) podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowych zależne jest od posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska.

Prawo do pobierania żołdu powstaje:

a)
dla podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę czynną - od dnia przybycia do formacji i wciągnięcia do ewidencji formacji,
b)
dla nadterminowych - od dnia mianowania nadterminowym.

Wysokość uposażenia podoficerów i szeregowców, pełniących zasadniczą służbę wojskową oraz nadterminowych, normuje następująca tabela:

Stopień wojskowy

Stanowisko typowe

Wysokość uposażenia miesięcznego w złotych

Zasadnicza służba wojskowa

Służba nadterminowa

Uposażenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Uposażenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

St. sierżant

Szef kompanii

500

100

800

100

Sierżant

Z-ca d-cy plut.

400

90

700

90

Plutonowy

D-ca drużyny

300

80

600

80

Kapral

Z-ca d-cy druż.

200

70

500

70

St. szeregowiec

St. szeregowiec

150

-

400

-

Szeregowiec

Szeregowiec

100

-

-

-

Podoficerowie służby czynnej, którzy nie zajmują etatowych stanowisk podoficerskich lub oficerskich, otrzymują żołd szeregowca.

Wysokość dodatku funkcyjnego dla stanowisk podoficerskich, wymagających specjalnych kwalifikacji i wyszkolenia (specjaliści lotnictwa, czołgiści, specjaliści marynarki wojennej itp.), ustali Minister Obrony Narodowej.

Podoficerom i szeregowcom pełniącym obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowym, skierowanym do etatowych szkół oficerskich lub podoficerskich, przysługuje prawo do pobierania żołdu w wysokości otrzymywanej przed skierowaniem do szkoły, nie niższej jednak od uposażenia zasadniczego:

a)
w szkołach ogólno-wojskowych: plutonowego w pierwszym roku i sierżanta w drugim roku nauczania,
b)
w szkołach lotniczych: sierżanta w pierwszym roku i st. sierżanta w drugim roku nauczania.

Absolwenci szkół oficerskich i podoficerskich, którzy ukończyli szkołę z wynikiem z wszystkich przedmiotów "bardzo dobrze", otrzymują nagrody w wysokości 500 zł, a z wynikiem z wszystkich przedmiotów "dobrze" - 250 zł.

Podoficerowie i szeregowcy pełniący zasadniczą służbę wojskową oraz nadterminowi mianowani podoficerami zawodowymi otrzymują jednorazowy dodatek w następującej wysokości:

Stopień wojskowy

Kwota złotych

St. sierżant lub równorzędny

1.200

Sierżant lub równorzędny

1.000

Plutonowy lub równorzędny

900

Kapral lub równorzędny

800

Uposażenie żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe lub na dodatkowe ćwiczenia wojskowe.

Żołnierze rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe lub na dodatkowe ćwiczenia wojskowe otrzymują:

1)
oficerowie:
a)
za każdy dzień służby od dnia zaliczenia do stanu faktycznego formacji wojskowej (wcielenia) do dnia zwolnienia - dzienną płacę, wynoszącą 1/30 część uposażenia oficera zawodowego odpowiedniego stopnia,
b)
na czas pełnienia służby - wyekwipowanie w naturze pozostające własnością Skarbu Państwa; Minister Obrony Narodowej władny jest określić w porozumieniu z Ministrem Skarbu, jakie przedmioty umundurowania i na jakich warunkach mogą być dawane na własność,
c)
w przypadkach pełnienia służby w miejscowościach poza miejscem swego zamieszkania - zakwaterowanie przejściowe w naturze lub ekwiwalent pieniężny;
2)
podoficerowie i szeregowcy:
a)
dzienny żołd posiadanego stopnia, obliczony w stosunku 1/30 żołdu miesięcznego podoficerów i szeregowców, pełniących obowiązkową służbę czynną, za każdy dzień służby od dnia zaliczenia do stanu faktycznego formacji (wcielenia).
b)
na czas pełnienia służby wyekwipowanie, pozostające własnością Skarbu Państwa,
c)
wyżywienie oraz zakwaterowanie na równi z podoficerami i szeregowcami, pełniącymi obowiązkową służbę czynną.

Jeżeli żołnierz powołany na ćwiczenia lub dodatkowe ćwiczenia wojskowe stawić się ma do służby w miejscowości poza miejscem swego zamieszkania, przysługuje mu uposażenie lub żołd i wyżywienie, licząc od dnia wyjazdu na służbę do dnia powrotu do miejsca swego zamieszkania. Nadto otrzymuje on zwrot kosztów podróży tam i z powrotem.

Uposażenie wojskowych zawieszonych w czynnościach służbowych, znajdujących się pod śledztwem lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym.

1.
Wojskowym zawieszonym w czynnościach służbowych lub znajdującym się pod śledztwem przysługuje uposażenie w wysokości 50% uposażenia zasadniczego (według stopnia).
2.
W razie odwołania zawieszenia w czynnościach służbowych lub umorzenia śledztwa z powodu braku cech przestępstwa wojskowemu wypłaca się drugie 50% uposażenia zasadniczego i inne przysługujące dodatki z wyjątkiem dodatku funkcyjnego.
3.
Wojskowi skazani wyrokiem sądowym tracą prawo do uposażenia od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Postanowienia końcowe

W specjalnych warunkach służby wojskowej Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu może ustanawiać dla wojskowych w drodze rozporządzeń dodatki do uposażenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, uzasadniane szczególnymi właściwościami służby oraz warunkami lokalnymi w kraju i za granicą.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 1946 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy o uposażeniu wojska, wydane przed wejściem w życie niniejszego dekretu.

1 Art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 68 dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie oficerów Wojska Polskiego (Dz.U.48.20.135) z dniem 1 maja 1948 r.