Art. 27. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  27.

Żołnierze rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe lub na dodatkowe ćwiczenia wojskowe otrzymują:

1)
oficerowie:
a)
za każdy dzień służby od dnia zaliczenia do stanu faktycznego formacji wojskowej (wcielenia) do dnia zwolnienia - dzienną płacę, wynoszącą 1/30 część uposażenia oficera zawodowego odpowiedniego stopnia,
b)
na czas pełnienia służby - wyekwipowanie w naturze pozostające własnością Skarbu Państwa; Minister Obrony Narodowej władny jest określić w porozumieniu z Ministrem Skarbu, jakie przedmioty umundurowania i na jakich warunkach mogą być dawane na własność,
c)
w przypadkach pełnienia służby w miejscowościach poza miejscem swego zamieszkania - zakwaterowanie przejściowe w naturze lub ekwiwalent pieniężny;
2)
podoficerowie i szeregowcy:
a)
dzienny żołd posiadanego stopnia, obliczony w stosunku 1/30 żołdu miesięcznego podoficerów i szeregowców, pełniących obowiązkową służbę czynną, za każdy dzień służby od dnia zaliczenia do stanu faktycznego formacji (wcielenia).
b)
na czas pełnienia służby wyekwipowanie, pozostające własnością Skarbu Państwa,
c)
wyżywienie oraz zakwaterowanie na równi z podoficerami i szeregowcami, pełniącymi obowiązkową służbę czynną.