Art. 24. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  24.

Podoficerom i szeregowcom pełniącym obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowym, skierowanym do etatowych szkół oficerskich lub podoficerskich, przysługuje prawo do pobierania żołdu w wysokości otrzymywanej przed skierowaniem do szkoły, nie niższej jednak od uposażenia zasadniczego:

a)
w szkołach ogólno-wojskowych: plutonowego w pierwszym roku i sierżanta w drugim roku nauczania,
b)
w szkołach lotniczych: sierżanta w pierwszym roku i st. sierżanta w drugim roku nauczania.