Uposażenie pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym. - Dz.U.1967.30.143 - OpenLEX

Uposażenie pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.143

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.

Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.
1.
Ustala się dla pracowników działalności podstawowej wymienionych w § 1 następujące tabele stanowiące załączniki do rozporządzenia:
a)
tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych (załącznik nr 1),
b)
tabelę stawek dodatku specjalnego (załącznik nr 2),
c)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 3).
2.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek wyższy.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki ustali stanowiska, kwalifikacje i uposażenie pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach obowiązujących w prezydiach rad narodowych.
Do pracowników kin archiwalnych oraz innych pracowników zatrudnionych przy wyświetlaniu filmów stosuje się przepisy obowiązujące w sieci kin państwowych. Wynagrodzenie podstawowe dla tych pracowników ustala się na poziomie płac stosowanych w "zeroekranowych" kinach, natomiast nie mają do nich zastosowania przepisy o funduszu prowizyjnym przewidzianym w sieci kin państwowych. Pracownicy kin archiwalnych są objęci systemem nagród, o których mowa w § 11.
Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora otrzymują dodatek do uposażenia w wysokości 300 zł miesięcznie.
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowiska na ogólnych zasadach, z tym że wynagrodzenie ich oblicza się według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy wynosi 1/175 pełnego uposażenia miesięcznego (łącznie z dodatkami), które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na stanowiska służbowe wymienione w załączniku nr 1 stosownie do posiadanych kwalifikacji, z tym że nie mogą otrzymać uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
Minister Kultury i Sztuki może w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki uzupełnić tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 3, niezbędnymi stanowiskami.
W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach Minister Kultury i Sztuki może zwolnić pracownika od wymagań kwalifikacyjnych ustalonych dla zajmowania stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając jego wieloletnią pracę w kinematografii.
1.
Pracownicy objęci rozporządzeniem mogą otrzymać wyższe uposażenie tylko w drodze awansu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadku powołania pracownika na wyższe stanowisko lub ustalenia uposażenia po okresie próbnym.
3.
Pracownik może być awansowany w obrębie danego stanowiska nie częściej niż co 2 lata. Jako terminy awansowe ustala się dzień 1 stycznia i 22 lipca ze zmianą uposażenia od dnia 1 sierpnia.
4.
Wysokość podwyżki uposażenia łącznie z dodatkami, przyznanej w związku z awansem, nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie, a w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach 500 zł miesięcznie.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również przy podwyżce uposażenia przyznanej w związku z wprowadzeniem w życie niniejszego rozporządzenia.
1.
Ustala się fundusz nagród w wysokości 4% planowanego funduszu płac pracowników Centralnego Archiwum Filmowego z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród dla pracowników kin archiwalnych opracuje dyrektor Centralnego Archiwum Filmowego po zasięgnięciu opinii Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Centralnym Archiwum Filmowym i przedłoży do zatwierdzenia Naczelnemu Zarządowi Kinematografii.
3.
Nagrody przyznaje dyrektor Centralnego Archiwum Filmowego po zasięgnięciu opinii Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Centralnym Archiwum Filmowym.
Dodatek specjalny (§ 2 ust. 1 lit. a) oraz nagrody, o których mowa w § 11, nie podlegają podatkowi od wynagrodzeń.
1.
Wprowadza się zasady stosowania przejściowego dodatku mieszkaniowego stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
W zakresie uregulowanym załącznikiem nr 4 do rozporządzenia nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) oraz uchwały nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów (Monitor Polski Nr 40, poz. 202).
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługuje:
1)
dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2)
dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
Traci moc zarządzenie nr 94 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1962 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników Centralnego Archiwum Filmowego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1967 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH I DODATKÓW SPECJALNYCH

Lp.Stanowisko służboweWykształcenieStaż pracyMiesięczne uposażenie zasadnicze w złMaksymalna stawka dodatku specjalnego
ogólnyw kinematografiiod - do
1KustoszWyższe, dorobek naukowy1062.400-3.100do 1
2Konserwator archiwalny zbiorów filmowychWyższe artystyczne lub techniczne przydatne w konserwacji zbiorów filmowych1062.400-3.100do 1
3Adiunkt archiwalnyWyższe852.100-2.800do 3
4Zastępca konserwatora archiwalnego zbiorów filmowychWyższe, przydatne w konserwacji zbiorów filmowych642.100-2.800do 3
5Starszy archiwistaWyższe531.700-2.400do 5
6Starszy Wyższe461.700-2.400do 5
konserwator zbiorów filmowychŚrednie, przydatne w konserwacji zbiorów filmowych861.700-2.400do 5
7ArchiwistaWyższe2-1.500-2.100do 6
8KonserwatorWyższe221.500-2.100do 6
zbiorów filmowychŚrednie, przydatne w konserwacji zbiorów filmowych621.500-2.100do 6
9MłodszyWyższe--1.400-1.500do 8
archiwistaŚrednie52
10Praktykant archiwalnyŚrednie--1.000-1.400do 8
11Technik archiwalnyŚrednie2-1.200-2.000do 8
12Starszy laborant archiwalnyŚrednie3-1.200- 2.000do 8
13LaborantŚrednie2-1.100-1.700do 9
archiwalnyPodstawowe2-1.000-1.500do 9
14StarszyŚrednie221.100-1.900do 6
manipulant archiwalnyPodstawowe531.100-1.800do 6
15ManipulantŚrednie--1.000-1.500do 8
archiwalnyPodstawowe-- 900-1.400do 8

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKU SPECJALNEGO

StawkaZłotych
11.000
2 900
3 800
4 700
5 600
6 500
7 400
8 300
9 200
10 100

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.FunkcjaStawka dodatku funkcyjnego w zł
1Dyrektor Centralnego Archiwum Filmowego700-1.000
2Wicedyrektor Centralnego Archiwum Filmowego500- 700
3Kierownik wydziału, pracowni, ośrodka w Centralnym Archiwum Filmowym300- 500
4Kierownik działu i oddziału w Centralnym Archiwum Filmowym200- 300

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZASADY WYPŁACANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1.
Dla pracowników objętych regulacją płac aktualnie pobierany dodatek mieszkaniowy, wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239), ulega z pierwszym dniem następnego miesiąca po regulacji płac trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto, nie wyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego.
2.
Przez wzrost zarobku netto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1)
u pracowników fizycznych różnicę, wynikającą z odjęcia:
a)
średniomiesięcznego zarobku netto, uzyskanego w okresie od 1 stycznia do miesiąca poprzedzającego regulację płac od
b)
zarobku netto, ustalonego jako wynik przemnożenia przeciętnego zarobku godzinowego faktycznie uzyskanego w miesiącu, w którym dokonano regulacji płac, przez średniomiesięczną liczbę godzin opłaconych w okresie od 1 stycznia do miesiąca poprzedzającego regulację płac (stanowiącego zarobek bazowy),
2)
u pracowników umysłowych - różnicę wynikającą z odjęcia:
a)
wynagrodzenia (netto) zasadniczego za miesiąc poprzedzający regulację płac łącznie ze średniomiesięczną planowaną na dany kwartał - według zasad obowiązujących przed regulacją płac - premią (prowizją, nagrodą) od
b)
wynagrodzenia zasadniczego netto za miesiąc, w którym dokonano regulacji płac, łącznie ze średniomiesięczną premią (nagrodą, prowizją) planowaną na dany kwartał według zasad określonych w uchwale (zwanego zarobkiem bazowym).
3.
W razie gdy kwota wzrostu zarobku (ust. 2) jest niższa niż 200% pobieranego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 31 grudnia 1967 r.
4.
Począwszy od 1 stycznia 1968 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku następuje w okresach półrocznych.
5.
Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku za każde półrocze, począwszy od I półrocza 1968 r., przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza z zarobkiem bazowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b).
6.
Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) powoduje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.
7.
W razie uzyskania w przekroju rocznym, począwszy od 1968 r., średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała utrata dodatku, niezależnie od wysokości zarobku uzyskanego w późniejszych okresach. W tym celu, niezależnie od obliczeń półrocznych, dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.
8.
W razie wypłacenia za miesiące po regulacji płac dodatku mieszkaniowego bez uwzględnienia zmniejszeń stosownie do postanowień ust. 1, podwyżka wynagrodzenia z tytułu regulacji płac ulega zmniejszeniu o nadpłacony dodatek lub jego część, jeśli pracownik traci wskutek podwyżki prawo do tego dodatku w całości lub części.