§ 4. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 4. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  4.
Pracownicy służby archiwalnej zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowiska na ogólnych zasadach, z tym że wynagrodzenie ich oblicza się według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy wynosi 1/175 pełnego uposażenia miesięcznego (łącznie z dodatkami), które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.