Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 1966 r.
w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do zatrudnionych w archiwach państwowych pracowników naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych.
1.
Ustala się dla pracowników służby archiwalnej następujące tabele stanowiące załączniki do rozporządzenia:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych (załącznik nr 1),
2)
tabelę stawek dodatku specjalnego zamiast dotychczasowego procentowego dodatku specjalnego (załącznik nr 2),
3)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 3).
2.
Minister Szkolnictwa Wyższego może przyznać pracownikowi służby archiwalnej, zatrudnionemu w archiwum centralnym lub wojewódzkim, dodatek specjalny w stawce wyższej o jedną lub dwie stawki od maksymalnej stawki przewidzianej dla danego stanowiska w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych, przysługuje tylko jeden dodatek wyższy.
Pracownicy służby archiwalnej posiadający stopień naukowy doktora otrzymują dodatek do uposażenia w dotychczasowej wysokości 300 złotych miesięcznie.
Pracownicy służby archiwalnej zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowiska na ogólnych zasadach, z tym że wynagrodzenie ich oblicza się według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy wynosi 1/175 pełnego uposażenia miesięcznego (łącznie z dodatkami), które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracownicy służby archiwalnej zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na stanowiska służbowe wymienione w załączniku nr 1 stosownie do posiadanych kwalifikacji, z tym że nie mogą otrzymać uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
Minister Szkolnictwa Wyższego może za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac uzupełniać tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niezbędnymi stanowiskami.
1.
W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zwolnić pracownika służby archiwalnej od wymagań kwalifikacyjnych ustalonych dla zajmowania stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając jego wieloletnią pracę w służbie archiwalnej.
2.
Utrzymuje się w mocy indywidualne zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych udzielone pracownikom służby archiwalnej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych ustali na wniosek Ministra Szkolnictwa Wyższego zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w pracowniach reprograficznych.
Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i w uzgodnieniu z zarządem głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury ustali stanowiska, kwalifikacje i uposażenie pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach obowiązujących w prezydiach rad narodowych.
1.
Pracownicy objęci rozporządzeniem mogą otrzymać wyższe uposażenie tylko w drodze awansu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na wyższe stanowisko lub ustalenia uposażenia po okresie próbnym.
3.
Pracownik może być awansowany w obrębie danego stanowiska nie częściej niż co dwa lata. Jako terminy awansowe ustala się dzień 1 stycznia i 22 lipca ze zmianą uposażenia od 1 sierpnia.
4.
Wysokość podwyżki uposażenia zasadniczego przyznanej w związku z awansem nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również przy podwyżce uposażenia przyznanej w związku z wprowadzeniem w życie niniejszego rozporządzenia.
1.
Ustala się fundusz nagród w wysokości do 4% funduszu płac pracowników archiwów z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
2.
Nagrody przyznaje dyrektor archiwum po zasięgnięciu opinii rady zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.
Dodatek specjalny (§ 2 ust. 1 pkt 2) oraz nagrody, o których mowa w § 11, nie podlegają podatkowi od wynagrodzenia.
1.
Dla pracowników objętych rozporządzeniem aktualnie pobierany przejściowy dodatek mieszkaniowy wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) ulega z dniem 1 września 1966 r. trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% podwyżki uposażenia netto, uzyskanej z wprowadzenia zasad określonych w rozporządzeniu, nie wyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego.
2.
Przez podwyżkę uposażenia należy rozumieć wzrost netto stałych elementów uposażenia, to jest uposażenia zasadniczego oraz dodatków.
3.
W razie gdy kwota podwyżki uposażenia jest niższa niż 200% pełnego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 30 czerwca 1967 r.
4.
Począwszy od dnia 1 lipca 1967 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku mieszkaniowego następuje w okresach półrocznych.
5.
Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku mieszkaniowego za każde półrocze począwszy od II półrocza 1967 r. przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza z zarobkiem netto uzyskanym w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu regulacji płac, zwanym zarobkiem bazowym.
6.
Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 5) powoduje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.
7.
W razie uzyskania w przekroju rocznym począwszy od 1967 r. średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała utrata prawa do dodatku, niezależnie od wysokości zarobku uzyskanego w późniejszych okresach. W tym celu, niezależnie od obliczeń półrocznych, dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.
8.
W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) oraz przepisy uchwały nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów (Monitor Polski Nr 40, poz. 202).
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługuje:
1.
Dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124).
2.
Dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 60, poz. 301 i z 1963 r. Nr 47, poz. 263).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1966 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH I DODATKÓW SPECJALNYCH

Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyMiesięczne uposażenie zasadnicze złotych od–doMaksymalna stawka dodatku specjalnego
ogólnyarchiwalny
1234567
1Kustoszwyższe historyczne, prawne, ekonomiczne lub inne humanistyczne, stopień naukowy doktora, znajomość dwu języków obcych1062.400–3.100do 1
2Konserwator archiwalnywyższe odpowiednie dla dokumentacji mechanicznej, znajomość dwu języków obcych102.400–3.100do 1
3Adiunkt archiwalnywyższe historyczne, prawne, ekonomiczne lub inne humanistyczne, znajomość dwu języków obcych852.100–2.800do 3
4Zastępca konserwatora archiwalnegowyższe odpowiednie dla dokumentacji mechanicznej, znajomość dwu języków obcych62.100–2.800do 3
5Starszy archiwistawyższe historyczne, prawne, ekonomiczne lub inne humanistyczne, znajomość dwu języków obcych531.700–2.400do 5
6Starszy asystent konserwatorskiwyższe odpowiednie dla dokumentacji mechanicznej41.700–2.400do 5
7Archiwistawyższe historyczne, prawne, ekonomiczne lub inne humanistyczne, znajomość jednego języka obcego221.500–2.100do 6
8Asystent konserwatorskiwyższe odpowiednie dla dokumentacji mechanicznej21.500–2.100do 6
9Młodszy archiwistawyższe historyczne, prawne, ekonomiczne lub inne humanistyczne, znajomość jednego języka obcego1.400–1.500do 8
średnie, znajomość jednego języka obcego421.100–1.400do 9
10Młodszy asystent konserwatorskiwyższe odpowiednie dla dokumentacji mechanicznej1.400–1.500do 8
11Praktykant archiwalnyśrednie1.000–1.400
12Technik archiwalnyśrednie techniczne21.200–2.000do 8
13Starszy laborant archiwalnyśrednie lub zasadnicza szkoła zawodowa31.200–2.000do 8
podstawowe51.100–1.700do 9
14Laborant archiwalnyzasadnicza szkoła zawodowa1.100–1.700do 9
podstawowe21.000–1.500do 9
15Starszy manipulant archiwalnyśrednie221.100–1.900do 6
podstawowe531.100–1.800do 6
16Manipulant archiwalnyśrednie1.000–1.500do 8
podstawowe900–1.400do 8

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKU SPECJALNEGO ZAMIAST DOTYCHCZASOWEGO PROCENTOWEGO DODATKU SPECJALNEGO

StawkaZłotych
1 1.000
2 900
3 800
4 700
5 600
6 500
7 400
8 300
9 200
10 100

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.FunkcjaStawki dodatku funkcyjnego zł
1Dyrektor archiwum centralnego700–1.000
2Dyrektor archiwum wojewódzkiego, wicedyrektor w archiwum centralnym500–700
3Kierownik oddziału terenowego w archiwum wojewódzkim i kierownik archiwum powiatowego250–500
4Kierownik oddziału w archiwum, kierownik pracowni, instruktor metodyczno-organizacyjny200–300